Visuomenės saugumo studijų krypties aprašo parengimas

Visuomenės saugumo studijų krypties aprašas yra parengtas Studijų kokybės vertinimo centrui įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002, vykdomą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus.

Tikslas: parengti Visuomenės saugumo studijų krypties aprašą įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2).

Uždaviniai:

1) pateikti studijų krypties sampratą ir aprėptį;

2) detalizuoti specialiuosius studijų rezultatus;

3 ) atskleisti dėstymo, studijavimo ir vertinimo sistemą;

4) nurodyti reikalavimus studijų programų vykdymui;

5) apibūdinti rezultatų lygmenis.

Rezultatas: parengtas visuomenės saugumo studijų krypčių aprašas, padedantis aukštosioms mokykloms rengti ir vertinti studijų programas bei orientuoti ekspertus, vertinančius studijų programas.

Daugiau apie projektą