Apie mus

Teisės fakulteto misija

Tęsiant liberalių studijų tradiciją Kaune, puoselėjant kolegialią atmosferą ir atvirumą naujovėms, ugdyti teisininkus, gebančius kūrybiškai taikyti tarpdisciplinines žinias ir skatinti teisinės minties ir profesijos pažangą, atsižvelgiant į Lietuvos ir pasaulio iššūkius.

Apie Teisės fakultetą ir studijas

Teisės studijos Vytauto Didžiojo universitete parengtos pagal vakarietišką universitetų modelį. Šį pasirinkimą lėmė aukštos kvalifikacijos teisininkų, kurie būtų gerai įvaldę teisinę anglų kalbą, būtų įgiję platų, liberalų išsilavinimą ir galėtų dirbti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, poreikis.

Šiuo metu fakultete vykdomos Vientisosios teisės studijos, kurios apima bakalauro ir magistro studijas, Teisės ir finansų bakalauro studijų programa, Tarptautinio verslo ir technologijų teisės ir Baudžiamosios ir verslo teisės magistro studijų programos.

Trumpai apie vientisųjų teisės studijų programą:

Didelę dalį teisės dalykų Teisės fakulteto studentams dėsto teisės specialistai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų.

Daug dėmesio skiriama teisinėms anglų kalbos žinioms, todėl VDU Teisės fakulteto absolventai geba analizuoti teisinius dokumentus anglų kalba ir gali konkuruoti su geriausiais Vakarų Europos teisininkais, dalyvauti konkursuose į europines ir tarptautines institucijas.

VDU Teisės fakultetas išsiskiria savita aktyvaus dėstymo metodika. Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami konkretūs teisės nuostatų pritaikymo atvejai, koliziniai teisės uždaviniai sprendžiami taikant klausimų ir atsakymų formą. Daugelis užsienio ekspertų pripažįsta, kad ši dėstymo metodika užtikrina geriausią asmens pasiruošimą advokato profesijai.

Studentams suteikiama galimybė išvykti dalinių studijų į užsienį: 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą.

Baigus studijas suteikiamas vientisųjų studijų teisės magistro laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija.

Trumpai apie teisės ir finansų bakalauro studijų programą:

Studijų programos tikslai: rengti kvalifikuotus teisininkus ar teisės specialistus, gerai išmanančius esminius Lietuvos teisės bei šalies finansų sistemos elementus bei turinčius tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės žinių, gebančius efektyviai ir etiškai atstovauti bei patarti klientams, spręsti ginčus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, lengvai prisitaikančius prie darbo Europos Sąjungos, kontinentinės ir bendrosios teisės sistemose ir tradicijose specifikos, transnacionalinėse organizacijose bei finansų sistemos įmonėse. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai įvaldo teisinę anglų kalbą. Programoje siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio, dėstant daug dėmesio skiriama studento sugebėjimui principus pritaikyti faktams. Tai formuoja studentų kūrybingo ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdo jų gebėjimus analizuoti teisines problemas bei diskutuoti teisine tematika.

„Teisė ir finansai“ programos absolventai galės toliau studijuoti teisės mokslų, finansų ir kitų socialinių mokslų magistro studijose tiek VDU, tiek kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose. Asmenys, kurie studijuos teisės magistro studijose ir gaus atitinkamą išsilavinimą, galės užsiimti teisininko profesija (advokatais, teisėjais, notarais, antstoliais), užimti bankroto administratoriaus pareigas ar dirbti tarptautinį aspektą turinčių įmonių aukščiausio lygio vadovais ar teisininkais. „Teisė ir finansai“ programos absolventai taip pat galės užsiimti praktine veikla: dirbti teisininkais, ypač finansų teisės srityje, teisėsaugos institucijose, advokatūros, notariato, antstolių įstaigose, valstybinių institucijų, privačių bendrovių, bankų, investicinių bendrovių, finansų valdymo paslaugų įmonių ir kitų finansų sektoriaus įmonių teisinėse tarnybose, t.y. ten, kur reikalingi teisės ir finansų mokslų specialistai, gerai išmanantys esminius Lietuvos teisės bei šalies finansų sistemos elementus bei turintys tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bei tarptautinės finansų sistemos žinių, gebantys efektyviai ir etiškai atstovauti bei patarti klientams, spręsti ginčus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Baigę šią programą studijas gali tęsti socialinių ir kai kurių humanitarinių mokslų magistro studijose.

Trumpai apie tarptautinio verslo ir technologijų teisės studijų programą:

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės magistrus, išmanančius tarptautinio verslo ir technologijų teisės institutų bei jų tarpusavio sąveikos specifiką, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti sinergines tarptautinio verslo ir technologijų teisės problemas dirbtinio intelekto vystymo, atitinkamos teisės mokslo kaitos, globalėjančios verslo ir teisės (integraliai artikuliuojant tarptautinį, ES ir nacionalinį lygmenis) aplinkos kontekstuose, surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose tarptautinio verslo situacijose, atsižvelgiant į naujausias teisės mokslo teorijas ir teisininkų profesinės etikos reikalavimus.

Programos skiriamieji bruožai – šios programos dėmesio centre – trys glaudžiai tarpusavyje susiję elementai: verslas, skaitmeninės technologijos (įskaitant dirbtinį intelektą) bei jungiamoji grandis – teisė. Programoje numatyti tarpsritiniai su skaitmeninių technologijų, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto versle panaudojimu susiję teisiniai aspektai išplečia studijuojančiųjų galimybes įgytas žinias pritaikyti tarpdisciplininėje perspektyvoje Lietuvoje ir už jos ribų. Tarptautinio verslo ir technologijų teisės programoje taikomi dėstymo metodai, ugdantys kritinį mąstymą, praktinį teorinių žinių taikymą ir savarankiško darbo įgūdžius yra orientuoti į šiuolaikinio teisininko parengimą.

Studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Trumpai apie baudžiamosios ir verslo teisės studijų programą:

Magistrantūros studijų programos „Baudžiamoji ir verslo teisė“ (angl. Criminal and Business Law) tikslas – parengti teisės magistrus tarpdalykinėje verslo ir baudžiamosios teisės srityje, išmanančius Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės institutų specifiką nusikalstamumo šiuolaikiniame versle srityje, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti nusikalstamumo šiuolaikiniame versle problematiką, teisės mokslo, tarptautiniame, ES ir nacionalinės teisės kontekstuose bei savo žinias, gebėjimus ir įžvalgas kritiškai taikyti praktikoje, gebėti surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose situacijose, naujausių teisės mokslo teorijų ir teisininkų profesinės etikos kontekstuose.

Studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.