Transform 4 European Research and Innovation

„Transform4Europe“ idėja paprasta, tačiau kartu – labai ambicinga. Tam, kad sistemingai įgyvendintų pokyčius ir visapusiškai bei inovatyviai transformuotų savo veiklą esminėse srityse, septyni Europos universitetai susibūrė į „Transform4Europe“ konsorciumą. Ši bendrystė įpareigoja naudotis geriausiomis savo narių praktikomis, metodais ir kitomis šio tinklo teikiamomis galimybėmis.

Ką reiškia būti „Transform4Europe“ Europos universitetu?

Visų pirma – tai naujos galimybės visai universiteto bendruomenei ir regionui:

 • naujos tarpdisciplininės ir tarptautinės studijų programos
 • inovatyvios mokymo(si) aplinkos
 • nauji mobilumo modeliai
 • glaudus bendradarbiavimas tarp universitetų, įmonių ir kitų svarbiausių, regionuose veikiančių suinteresuotų šalių
 • daugiakalbystės skatinimas ir naujos kalbų mokymosi galimybės
 • įvairios tarptautinių mokslo projektų galimybės
 • stipresnis universitetas tiek valstybiniame, tiek ir tarptautiniame kontekste.

Pagrindinis projekto „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI) tikslas yra sukurti integruotą ir ilgalaikę mokslinių tyrimų strategiją, kuri būtų suderinta su Erasmus+ „Transform4Europe“ projekte numatyta strategija. „The Transform 4 European Research and Innovation“ projekte siekiama „Transform4Europe“ projekto iškeltų tikslų įgyvendinant šiuos uždavinius:

 • Išplėtoti novatorišką, išsamią ir ilgalaikę bendrą mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir jos strateginį veiksmų planą, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir inovacijų suderinimą universitetuose partneriuose.
 • Padidinti „Transform4Europe“ universitetų partnerių patrauklumą puikiems mokslininkams.
 • Sukurti bendrą strategiją, užtikrinančią piliečių, pilietinės visuomenės ir viešųjų bei privačių institucijų dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir inovacijose.

Be to, projekte „Transform 4 European Research and Innovation“ keliama keletas specifinių uždavinių, kurių įgyvendinimas prisidės prie aukščiau aprašytų bendrų tikslų pasiekimo:

 • Sukurti bendrą mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę pažangiems, tvariems ir įtraukiems regionams.
 • Suteikti prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ir plėtoti virtualius tyrimų bendradarbiavimo centrus.
 • Plėtoti strategijas, skirtas stiprinti žmogiškąjį kapitalą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, įskaitant jaunų talentų ir lyderystės moksle skatinimą.
 • Padidinti universitetų partnerių patrauklumą puikiems tyrėjams, kuriant bendrus, naujoviškus mokslinės karjeros standartus ir gerinant paramą moksliniams tyrimams.
 • Sukurti bendrą visuomenės įtraukimo, mokslo komunikacijos ir atvirojo mokslo strategiją „Mokslas visiems“, užtikrinant piliečių, pilietinės visuomenės ir viešųjų bei privačių institucijų įtraukimą į mokslinius tyrimus ir inovacijas.
 • Stiprinti bendradarbiavimą su neakademiniais partneriais, ypač suinteresuotomis šalimis iš regiono inovacijų ekosistemos.

Projekto partneriai:

Saro krašto universitetas (Vokietija)

Alikantės universitetas (Ispanija)

Estijos menų akademija (Estija)

Silezijos universitetas Katovicuose (Lenkija)

Sofijos šv. Klimento Ohridskio universitetas (Bulgarija)

Triesto universitetas (Italija)

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

Daugiau informacijos