Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas

Finansavimas – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto tikslas, uždaviniai – stiprinti ir plėtoti Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) veiklą, siekiant sukurti finansinę naudą intelektinės nuosavybės kūrėjams ir inovatyviam verslui.

Projekto tikslams pasiekti numatoma:

– įtvirtinti KTPC organizacinę struktūrą ir valdymo procesus; taikyti KTPC bendrų paslaugų komandos (BPK) modelį, turintį iniciatyvumu grįstą tinklaveiką;

– identifikuoti ir vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, įgyvendinti MTEPI projektus agroinovacijų ir maisto technologijų sumanios specializacijos kryptyje, orientuojantis į praktikoje pritaikomus, pridėtinę vertę kuriančius MTEP rezultatus;

– sukurti, KTPC BPK grįstomis kompetencijomis inovatyvių sprendimų (MTEP rezultatų) komercinimo sistemą, identifikuojant inovacijų ir technologijų perdavimo raidos etapus;

– vykdyti aktyvų KTPC paslaugų, užtikrinančių efektyvų mokslo-verslo bendradarbiavimą, viešinimą bei rinkodarą, sudaryti ,,Inovacijų SMART tinklą”, integruojantį komercinimui ir žinių bei technologijų perdavimui aktualios analitinės informacijos rinkimą, sisteminimą ir analizę, verslo kontaktų duomenų bazę bei jos valdymo įrankius.

Projektu siekiamas rezultatas – sutarčių su verslo įmonėmis finansinės vertės didėjimas 20 proc. per metus.

Tikslinė grupė – universiteto darbuotojai, atsakingi už mokslo ir jo rezultatų komercinimą institucijoje.

Daugiau informacijos apie projektą

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/komunikacijos-ir-technologiju-perdavimo-centro-veiklos-skatinimas

Projekto teisininkė Milda Žaliauskaitė