Integration Study of Future Law, Ethics and Intelligent Technologies (FUTURE) / Ateities Teisės, Etikos ir Intelektualių Technologijų Integralumo Studija (ATEITIS)

Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo įgyvendinti projektą „Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus”  Nr. DOTSUT – 09.3.3-LMT-K-712-01-0173.

Projekto vadovas – prof. Joseph Stewart Gordon, VDU Taikomosios etikos tyrimų klasterio vadovas. Projekto tikslas – sukurti mokslininkų, studentų ir tyrėjų tinklą, tobulinti jų kvalifikaciją ir skatinti tarptautinius mainus vykdant intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei kuriant tvarią technologijų plėtrą ir visuomenės gerovę užtikrinančias teisinio reguliavimo gaires ir modelius.

Projektu sprendžiama problema kaip reguliuoti intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė? Projektu siekiama atskleisti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės transformacijų teorines nuostatas ir problematiką bei parengti šios problematikos tyrimų metodologiją; pagrįsti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos teisinio reguliavimo gaires, kurios nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių didintų visuomenės gerovę; parengti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės studijų modulius bei kvalifikacijos tobulinimo gaires, bei skatinti tarptautinius mokslinių idėjų, tyrėjų ir studentų mainus sudarant specializuotą intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės studentų ir tyrėjų tinklą.

Projekte bus (i) atliekama mokslinės literatūros analizė bei konkrečių intelektualiųjų technologijų, etikos ir esamo teisinio reguliavimo aspektų nepakankamumo identifikavimas, parengiama tyrimo metodologija; (ii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisinio reguliavimo gairės; (iii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisės bei etikos studijų pavyzdiniai moduliai; (iv) atliekama projekto srities tyrimus atliekančių mokslininkų paieška ir formuojama duomenų bazė; bei (v) parengiamos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės.

Projekto biudžetas 597.391,87 EUR, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto internetinis puslapis