Financial-Legal Literacy for Europe

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas dalyvauja socialinio partnerio teisėmis ES finansuojamame Erasmus+ projekte (Financial-Legal Literacy for Europe, FIN-LEG-LIT) (projekto Nr. 2020-1-FR01-KA204-080562), skirtame didinti finansinį bei teisinį ES piliečių raštingumą. Projekto tikslas – geriausios finansinio raštingumo patirties ES valstybėse narėse pagrindu sukurti finansinio-teisinio raštingumo gidą bei atitinkamą virtualų finansinio-teisinio raštingumo mokymo įrankį. Projekte dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Italijos, Lietuvos ir Prancūzijos.

Dėl žemo piliečių finansinio ir teisinio raštingumo ES netenka didelių finansinių ir investavimo galimybių. Finansinis ir teisinis raštingumas įvairiose ES šalyse itin skiriasi, o tai dar labiau didina skirtumus tarp valstybių narių ekonomikų.

Dėl žemo finansinio ir teisinio raštingumo ES piliečiai labiau pažeidžiami ekonomikos svyravimams ir krizinėms situacijoms. Tai sunkina ir visos ES galimybes greičiau įveikti tokius ekonominius iššūkius. Tai iš dalies taikytina ir kalbant apie dabartinę krizę, kilusią dėl COVID-19 pandemijos. Esminiai finansinio ir teisinio raštingumo skirtumai įvairiose ES šalyse rodo, kad būtina imtis priemonių, kurios suteiktų galimybę visiems ES piliečiams pasinaudoti geriausia Europos finansinio ir teisinio švietimo praktika.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, projektu „Finansinis ir teisinis raštingumas Europai“ (FIN-LEG-LIT) siekiama šių tikslų:

  1. Parengti Vadovą („Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai“), skirtą instruktoriams ir besimokantiems suaugusiems kuris būtų paremtas geriausia Europos praktika ir atspindėtų ES tikslus, susijusius su tvariais finansais ir Kapitalo rinkos sąjunga. Vadovas ir E-mokymosi įrankis bus skirti skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse ir regionuose gyvenantiems mažas pajamas gaunantiems ir(arba) mažai įgūdžių turintiems ir(arba) žemos kvalifikacijos suaugusiems. Vadovu galima bus naudotis visoje ES. Juo naudotis galės skirtingą finansinio ir teisinio raštingumo lygį turintys piliečiai.
  2. Sukurti ir palaikyti finansinio teisinio raštingumo E-mokymosi įrankį kurį būtų galima naudoti bet kur ir bet kurioje aplinkoje finansinio-teisinio švietimo kursuose ar individualiam mokymuisi.
  3. Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo instruktorių mokymus kuriuose instruktoriai, naudodami Vadovą ir E-mokymosi įrankį, būtų mokomi perteikti finansinio ir teisinio raštingumo žinias besimokantiems suaugusiems.
  4. Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo mokymus mažas pajamas gaunantiems ir(arba) mažai įgūdžių turintiems ir(arba) žemos kvalifikacijos besimokantiesiems suaugusiems.

Daugiau informacijos apie projektą