Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste

Projekto nr. Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001

Projektu siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Apsijungus trims aukštosioms mokykloms: Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, didelis dėmesys skiriamas studijų programų portfelio pertvarkai, studijų kokybės gerinimui, tarptautiškumo plėtotei, studentų pasiekimų gerinimui, dėstytojų profesiniam tobulėjimui ir mokslinės veiklos stiprinimui. Siekiant studijų efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, numatoma, kad VDU įvertins jau turimą visų trijų universitetų patirtį ir pagal vieningą sistemą pertvarkys vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Bus pereinama prie bendros studentų pažangos stebėsenos, pasiekimų vertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo sistemos. Tam bus pasitelktos jau esamos e-sistemos ir platformos, tačiau skiriant lėšų jų plėtotei ir atnaujinimui, įvertinus naujus iššūkius, ypač susijusius su pedagogų rengimu. Atsižvelgiant į regiono, miesto, verslo poreikius ir specifiką, bus atnaujintos studijų programos, išgryninant stipriausias jungtinio universiteto studijų programas. Tai leis efektyviau investuoti į akademinio personalo profesinį tobulėjimą, tarptautiškumo didinimą, naujovių ir inovatyvių studijų metodų diegimą. Dalis investicijų bus skirtos dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kvalifikacijos tobulinimui, dalyvaujant profesinio augimo renginiuose, kuriuos ves Lietuvos bei užsienio ekspertai. Projektas taip pat bus skirtas įgyvendinti pedagogų profesinio tobulinimo ir pedagogų pirminio rengimo veiklas: atnaujinamos studijų programos, kuriamas pedagogų profesinio tobulėjimo modelis, tobulinamos dėstytojų, dirbančių pedagogikos krypties programose, kompetencijos. Bendrai Universitete vykdant mokytojų rengimo veiklas, bus sukurtos ir atnaujintos esamos technologijomis grindžiamos aplinkos, kurios leistų kurti technologijomis grindžiamas veiklas skaitmeninėje erdvėje. Bus įkurtos šiuolaikinės laboratorijos.

Atsakingas asmuo Milda Žaliauskaitė

Daugiau informacijos apie projektą