Projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“

LMT Reg. nr.  (TETKo)“ (sut.Nr.MIP-020/2012)

Teisinis teisininkų etikos reguliavimas Lietuvoje yra gana įvairus, dar tik formuojasi (tai rodo faktas, kad jau parengtas naujas Advokatų etikos kodekso projektas, naujas Antstolių etikos kodeksas priimtas tik 2013 m.). Tačiau kiekviena reguliuojama teisinė profesija turi savo teisinės etikos kodeksą ir instituciją, nagrinėjančią teisinės etikos pažeidimus. Lietuvoje šioje srityje nėra didelių skirtumų, palyginti su kitomis analizuojamomis šalimis (Vokietija, Prancūzija, JAV).

Teisminė valdžia yra pirmaujanti institucija teisinės etikos srityje Lietuvoje, nes 2013 m. liepą pirmą kartą Lietuvoje buvo paskelbtas praktinis teisėjų etikos vadovas, kuriame kartu su teisinės etikos kodekso straipsniais buvo pateikti aktualių drausminių bylų išrašai. Lietuvos teisėjų garbės teismų (už teisininkų etikos pažeidimus) formavimas ir praktika rodo nepakankamą visuomenės atstovų įsitraukimą ir dalyvavimą sprendžiant socialiai aktualius ir svarbius teisinės etikos klausimus. Visi garbės teismai (išskyrus prokurorų etikos komisiją) formuojami išimties tvarka iš atitinkamų teisinių profesijų atstovų, o tai rodo sistemos uždarumą ir kelia įtarimų visuomenei. Apie uždarumo faktą liudija ir projekto vadovų patirtis; problemų kilo bandant susipažinti su advokatų etikos pažeidimų bylomis, konkrečiai, antstoliai be rimtų argumentų atsisakė pateikti sprendimus (ar bent jau pateikti kai kuriuos duomenis užpildant siūlomą lentelę), notarai, pateikdami beasmenius duomenis, nurodė, kad bet koks viešas naudojimasis pateiktais duomenimis turi būti leidžiamas iš anksto.

Prancūzijoje ir ypač JAV visuomenės nariai aktyviai dalyvauja priimant sprendimus teisinės etikos pažeidimų bylose, taip padėdami užtikrinti teisingumą ir skaidrumą. Etikos pažeidimų bylų Lietuvoje analizė rodo, kad garbės teismai Lietuvoje neturi konkrečių sankcijų parinkimo ir skyrimo gairių, tuo tarpu JAV (pagal ABA) tokie klausimai numatyti „juodosios raidės” taisyklėse.

Kokybinio tyrimo rezultatai iš esmės patvirtino pasiektus mokslinius rezultatus ir padėjo išsiaiškinti teisinės etikos turinio aspektus, nustatyti pagrindines problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Respondentų atsakymai leido įvardyti pagrindinius teisininko etikos elementus, susijusius su teisingumo ir altruizmo principais, ir nurodyti jų ypatumus, taip atveriant klausimų, susijusių su veiksniais, lemiančiais etišką ir neetišką teisininko elgesį, ratą.

Respondentai pabrėžė teisininkų rengimo teisinės etikos srityje svarbą:

(1) mokymasis visą gyvenimą;

(2) specialaus psichologinio pasirengimo svarba;

(3) aukštasis išsilavinimas, peržengiantis doktrininių studijų ribas ir ugdantis plačią kūrybingą asmenybę, turinčią humanitarinį-socialinį požiūrį, turinčią etiško elgesio pagrindus ir gebančią prisiimti teisingumo visuomenėje garanto vaidmenį.

Profesionalumo akcentavimas kokybiniame tyrime patvirtina teisininkų profesinio rengimo tobulinimo svarbą, nes aukštos kvalifikacijos asmenys yra labiau linkę remtis profesiniais argumentais ir taikyti profesinius metodus sprendžiant praktines situacijas. Jei profesinis pasirengimas yra nepakankamas, teisininkai, spręsdami praktines situacijas, gali naudoti neprofesionalius metodus kaip priemones. Profesinę kvalifikaciją turintys teisininkai geriau vertina savo darbą, profesiją, aplinką, kolegijas, oponentus ir klientus ir yra geriau pasirengę veikti sudėtingose praktinėse situacijose, susijusiose su teisininkų etika, net jei klausimai nereglamentuoti specialiomis normomis.

Kokybinis tyrimas atskleidė, kad teisininkų etikos analizė kartu su jos modelio kūrimu reikalauja holistinio požiūrio į šį procesą, nes jos ypatybės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir negali būti paaiškintos už bendro konteksto ribų.

Projekto rėmuose buvo atspausdinti šie straipsniai:

1. Tomas Berkmanas. „Teismų funkcija: lietuviškieji konstituciniai lūkesčiai ir šiuolaikinė teisinė mintis“. Viešosios teisė raida: de jure ir de fakto problematika. Ats. redaktorius Gediminas Mesonis. Leidykla Mes, Vilnius, 2013, p. 45-65.Santrauka prieinama adresu http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2319543.
2. Julija Kiršienė. Vygantas Malinauskas. „Teisininkų etikos modeliai ir taikymo praktikoje teoriniai aspektai“ . Viešosios teisė raida: de jure ir de fakto problematika. Ats. redaktorius Gediminas Mesonis. Leidykla Mes, Vilnius, 2013, p. 66-89.
3. Edita Gruodytė. „Nepriekaištinga advokato reputacija ir jos atkūrimo galimybės įvykdžius nusikalstamą veiką“. Viešosios teisė raida: de jure ir de fakto problematika. Ats. redaktorius Gediminas Mesonis. Leidykla Mes, Vilnius, 2013, p.367-392. Santrauka prieinama adresu http://ssrn.com/abstract=2334214.
4. Stefan Kirchner. The Democratization of Justice. 5 University of Warmia-Mazury Law Review (2013), pp.81-86. http://lawforensics.org/sites/default/files/UWM%20LR%20Vol.%205.pdf.
5. Edita Gruodyte and Stefan Kirchner. The Contribution of the European Charter of Human Rights to the Right to Legal Aid. In Protecting Human Rights in the EU. Contraversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights. Editor Tanel Kerikmae, Springer,2014.
6. Prof. Edita Gruodytė, dr. Stefan Kirchner. ”Legal Aid for interveners in proceedings before the European Court of Human Rights”, https://ojs.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/4451 International Comparative Jurisprudence, vol. 2 (1).
7. Prof. Edita Gruodytė, doc. Tomas Berkmanas. Teisininkų etikos ontologinio statuso ir modelio paieškos problemos. Problemos, 2014 (85).
8. Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis. Teisininkų profesinė etika. Vadovėlis, VDU, 2018. http://ebooks.vdu.lt/einfo/1723/teisininku-profesine-etika/
Edita GRUODYTĖ, Tomas BERKMANAS, Julija KIRŠIENĖ, Stefan KIRCHNER, Silvija GERVIENĖ, Charles F. SZYMANSKI, Simona ŽIŽIENĖ,Tomas VERŠINSKAS, Vygantas MALINAUSKAS. Teisininkų Etika: Nuo Status Quo Pavyzdinio Modelio Link: Kolektyvinė Monografija/Legal Ethics: From Status Quo Towards Ideal  Model: Collective Monograph, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912926