Globalizacijos įtaka teisei: sienas peržengianti procesinė teisė

Procesinė teisė vis dar dažnai suprantama kaip išimtinai nacionalinės teisės sistemos ir tradicijos sudėtinė dalis. Šią reguliavimo sritį įprasta laikyti „vietinio teisinio žodyno“ dalyku.

Vis dėlto universalesnio požiūrio į šią sferą tendencijos ar net reikalavimai tampa vis akivaizdesni tam tikrose procesinės teisės srityse, kaip, pavyzdžiui, jurisdikcijos, sprendimų civilinėje ir komercinėje srityje pripažinimo ir vykdymo reguliavimas, naujų alternatyvių ginčių sprendimų formų plėtojimas ar Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos išplėtimas. Europos lygmenyje civilinio proceso harmonizavimo tema nuolat susilaukia mokslininkų, politikų ir teisės praktikų dėmesio ko pasekmėje Europos civilinio proceso teisės sukūrimas tampa vis realesniu tikslu. Galiausiai šiandien jau galima teigti, kad kiekviena atskira nacionalinė teisės sistema šioje reguliavimo srityje nebegali išvengti sienas peržengiančių įtakų generuojamo globalizacijos poveikio.

Šie ir kiti globaliai aktualūs procesinės teisės pokyčiai yra rengiamos konferencijos Globalizacijos įtaka teisei: sienas peržengianti procesinė teisė dėmesio centre. Renginyje kviečiami dalyvauti teisės praktikai ir teisės bei tarpsritinius tyrimus atliekantys mokslininkai. Vis dėlto pažymėtina, kad pranešimai, nagrinėjantys tik vienos konkrečios nacionalinės teisės sistemos procesinės teisės problemas be, mažų mažiausiai, lyginamosios perspektyvos, yra už konferencijos teminės srities ribų.

Konferencijos programa

DATOS IR VIETA

Konferencijos vieta: S. Daukanto g. 28, Kaunas, Lietuva

Konferencijos data: 2014 m. balandžio 25 d.

Dalyvių registracija: 9.00 – 9.30

Konferencijos atidarymas: 9.30

Konferencijos uždarymas: 17.00

 

 

DALYVAVIMO FORMA

Pranešimai yra žodiniai arba stendiniai.

Žodinio pranešimo trukmė – apie 15 min.

 

Konferencijos kalbos

Anglų ir lietuvių

 

PRANEŠIMO METU NAUDOJAMA ĮRANGA

Pranešėjai galės naudotis kompiuteriu ir projektoriumi (naudojant PowerPoint programą). PowerPoint prezentacijos turi būti atsiųstos elektroniniu paštu konferencijos organizatoriams prieš konferenciją; atsiųstos bylos pavadinimą sudaro pranešėjo vardas ir pavardė.

 

PUBLIKACIJOS

Pranešimo pagrindu parengti straipsniai anglų kalba bus publikuojami žurnale Baltic Journal of Law & Politics; straipsniai lietuvių kalba bus publikuojami žurnale Teisės apžvalga. Visi straipsniai turi atitikti žurnalų skelbiamus publikacijoms keliamus reikalavimus. Pateikti straipsniai aptariami ir sprendimas dėl jų publikavimo priimamas atitinkamo žurnalo redkolegijoje jų įteikimo žurnalui eiliškumo tvarka. Įsidėmėtina, kad sudaryta galimybė publikuoti straipsnį nelemia leidėjų pareigos jį publikuoti.

 

Publikavimas žurnale Baltic Journal of Law & Politics

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://www.degruyter.com/view/j/bjlp

 

Formos ir kiti reikalavimai pateikiami šiame internetiniame puslapyje:

http://www.degruyter.com/view/supplement/s20290454_Instructions_for_Authors.pdf

 

Publikavimas žurnale Teisės apžvalga

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://teisesapzvalga.vdu.lt

 

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Konferencijos organizatorius, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, neprisiima jokios – tiesioginės ar netiesioginės – atsakomybės už pranešimų ir straipsnių turinį, taip pat pasekmes, kurios gali atsirasti dėl dalyvavimo konferencijoje reikalavimų netinkamo supratimo ar nežinojimo. Registracijos formos pateikimo faktas reiškia, kad esamos konferencijos sąlygos yra perskaitytos ir su jomis sutinkama.

 

REGISTRACIJOS MOKESTIS

Už žodinį pranešimą imamas 50 eurų registracijos mokestis.

Už stendinį pranešimą imamas 30 eurų registracijos mokestis.

 

ĮREGISTRAVIMAS KONFERENCIJOS PRANEŠĖJU LEMIA:

  • Konferencijos dalyvio pažymėjimo įteikimą
  • Laisvą įėjimą į visas konferencijos sesijas
  • Žodinį arba stendinį pranešimo pristatymą
  • Nurodytus reikalavimus atitinkančio straipsnio publikavimą žurnale Baltic Journal of Law & Politics arba žurnale Teisės apžvalga
  • Atspausdintos konferencijos programos įteikimą
  • Vaišinimą kavos ir pietų pertraukų metu, taip pat uždarymo vakarienėje
  • Nemokamą dalyvavimą planuojamuose socialiniuose renginiuose [renginių kalendorius bus pateiktas likus dviem savaitėms iki konferencijos]

 

KELIONĖ IR APGYVENDINIMAS

Bendrai tikimasi, kad visi konferencijos pranešėjai ir dalyviai patys padengs savo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Tačiau atskirais atvejais ir susitarus iš anksto konferencijos organizatorius gali pasiūlyti pilną ar dalinį šių išlaidų padengimą. Konferencijos organizatoriai dės visas pastangas patardami numatomiems pranešėjams ir dalyviams apie geriausias kelionės ir apgyvendinimo galimybes Kaune, Lietuvoje. Dėl to prašome kreiptis elektroniniu paštu ar telefonu nurodytu kvietimo pabaigoje.

 

SVARBIOS DATOS

Registracijos forma talpinama VDU Teisės fakulteto internetinio puslapio (http://teise.vdu.lt) specialioje skiltyje.

Visiems pranešimams vėliausia registracijos data yra 2013 m. gruodžio 31 d. Konferencijos organizacinis komitetas visus pareiškėjus informuos apie savo galutinį sprendimą dėl pranešimo patvirtinimo ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 31 d., tačiau gali informuoti ir anksčiau priklausomai nuo registracijos formos pateikimo datos.

Registracijos mokestis turi būti sumokėtas į Universiteto sąskaitą ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 28 d. Mokesčio nesumokėjimas lemia registracijos panaikinimą. Informacija apie Universiteto sąskaitą pateikiama registracijos formoje.

Straipsnių įteikimo redkolegijoms vėliausia data yra 2014 m. gegužės 31 d. Pagal reikalavimus parengtus straipsnius prašome siųsti šiais e. pašto adresais: bjlp@fc.vdu.lt (Baltic Journal of Law & Politics) arba a.kargaudiene@tf.vdu.lt (Teisės apžvalga). Apie tai, ar straipsnis yra priimtas publikavimui, informuojama e. paštu per keturias savaites po straipsnio įteikimo. Negavus atsakymo prašome kreiptis į konferencijos organizatorius šio dokumento pabaigoje nurodytu e. paštu arba telefonu.

 

SOCIALINIAI RENGINIAI

Apie numatomus socialinės programos renginius ir jų laiką informacija bus pateikta vėliau.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE GAUTI:

Telefonu: +370-37-751044

  1. paštu: conference@tf.vdu.lt

Internete: http://teise.vdu.lt