Taikomoji teisininko etika: išsamaus ir priimtino modelio paieškos

Tai jau trečioji fakulteto organizuojama tarptautinė konferencija, skirta gvildenti išimtinai su teisininkų etika susijusius klausimus. Šios konferencijos dėmesio centre – teisininkų etika ir jos praktinis taikymas. Pranešėjai yra kviečiami pasidalinti gerąja patirtimi ir pasikeisti nuomonėmis, koks teisininkų etikos modelis būtų tinkamiausias siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi teisininkų etikos ir efektyviai sprendžiamos su ja susijusios problemos kasdieniniame teisininko darbe. Modelio tinkamumo kriterijais taip pat laikomi teisininkų etikos reguliavimo reikalingumas ir apimtis, modelio priimtinumas regioniniame ir kultūriniame kontekstuose. Renginyje bus keliami įvairiausi labiau praktinio pobūdžio klausimai, kaip, pavyzdžiui, koks konkrečiai reguliavimas teisininkų etikos srityje yra reikalingas ir kodėl, ar efektyviai veikia teisininkų etikos kontrolės institucijos, ar praktikuojantiems teisininkams reikalinga parama iš profesijas vienijančių asociacijų aiškinant etikos nuostatas, kokios tokios paramos formos būtų efektyviausios bei patraukliausios (pavyzdžiui, JAV kai kuriose valstijose yra “karštosios linijos”, kur galima gauti patarimus skubiais atvejais), ir t.t.

Taip pat kviečiama dalyvauti ir labiau teorinėse diskusijose, ypač dėl to, ar teisininkų mokymo ir rengimo institucijos turėtų pasiūlyti priimtiną teisininkų etikos modelį ir, jeigu taip, ar yra pajėgios tai padaryti. Koks apskritai yra šių institucijų vaidmuo rengiant etišką teisininką? Ar šių institucijų užduotis turėtų būti išugdyti būsimų teisininkų pagarbą etikos normoms ir jų laikymuisi? Kiek šios atsakomybės tenka kitoms institucijoms ir socialinėms grupėms (pvz., šeimai)? Galiausiai, kiek teisininko etika ir jos suvokimas priklauso nuo visuomenės požiūrio bei moralės?

Renginyje kviečiami dalyvauti teisės praktikai ir teisės bei tarpsritinius tyrimus atliekantys mokslininkai.

Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos Mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-0202012)

Konferencijos programa

DATOS IR VIETA

Konferencijos vieta: S. Daukanto g. 28, Kaunas, Lietuva

Konferencijos data: 2014 m. gegužės 30 d.

Dalyvių registracija: 9.30 – 10.00

Konferencijos atidarymas: 10.00

Konferencijos uždarymas: 15.00

 

DALYVAVIMO FORMA

Pranešimai yra žodiniai arba stendiniai.

Žodinių pranešimų trukmė: iki 15 min.; po pranešimo 15 min. skiriama diskusijai.

 

KONFERENCIJOS KALBOS

Anglų ir lietuvių

 

PRANEŠIMO METU NAUDOJAMA ĮRANGA

Pranešėjai galės naudotis kompiuteriu ir projektoriumi (naudojant PowerPoint programą). PowerPoint prezentacijos turi būti atsiųstos elektroniniu paštu konferencijos organizatoriams prieš konferenciją; atsiųstos bylos pavadinimą sudaro pranešėjo vardas ir pavardė.

 

PUBLIKACIJOS

Pranešimo pagrindu parengti straipsniai anglų kalba bus publikuojami žurnale Baltic Journal of Law & Politics; straipsniai lietuvių kalba bus publikuojami žurnale Teisės apžvalga. Visi straipsniai turi atitikti žurnalų skelbiamus publikacijoms keliamus reikalavimus. Pateikti straipsniai aptariami ir sprendimas dėl jų publikavimo priimamas atitinkamo žurnalo redkolegijoje jų įteikimo žurnalui eiliškumo tvarka. Įsidėmėtina, kad sudaryta galimybė publikuoti straipsnį nelemia leidėjų pareigos jį publikuoti.

 

Publikavimas žurnale Baltic Journal of Law & Politics

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://www.versita.com/bjlp [anglų kalba].

Formos ir kiti reikalavimai pateikiami šiame internetiniame puslapyje:

http://www.versita.com/bjlp/authors [anglų kalba].

Šiuose internetiniuose puslapiuose nustatytų reikalavimų privaloma laikytis, jeigu jie neprieštarauja toliau nustatytoms taisyklėms/teiginiams:

Redagavimas ir recenzavimas: kiekvienas straipsnis yra recenzuojamas dviejų nepriklausomų anonimiškų recenzentų.

Žurnalo kalba: anglų

Autorių teisės: autoriai išlaiko visas teises į publikuojamus straipsnius ir atsako už jų turinį visa apimtimi. Leidėjui priklauso neribota teisė siūlyti ir platinti leidinį su jame publikuojamais straipsniais. Leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už autoriaus padaryta žalą ar nuostolius trečioms šalims.

Straipsnių apimtis: straipsniai turi turėti ne mažiau kaip 5000 ir ne daugiau kaip 12 000 žodžių, įskaitant paveikslėlius, lenteles, diagramas, išnašas, šaltinių sąrašą ir santrauką.

Bylos pavadinimas: straipsniai siunčiami byloje, pavadintoje konferencijos pranešėjo vardais (vardu ir pavarde); pavyzdžiui: vardas_pavarde.doc.

Programinė įranga: visi straipsniai rašomi .doc formatu, naudojant MS Word 2003 ar vėlesnę šios programos versiją, suderinamą su Windows operacine sistema. Straipsnius prašome siusti šiuo elektroniniu paštu: bjlp@fc.vdu.lt.

Puslapio maketas: puslapio dydis: A4; tarpau tarp eilučių: 1.5; paraštės iš visų pusių visame dokumente: 2,5 cm; šriftas visame dokumente: Verdana; šrifto dydis: 10 pt, išskirus išnašas, kurių šrifto dydis: 8 pt.

Titulinis puslapis/puslapiai: tituliniame puslapyje/puslapiuose turi būti pateikiama nuoseklumo tvarka: (1) pavadinimas, (2) autoriaus vardas ir pavardė, moksliniai ir pedagoginiai laipsniai, autoriaus institucija bei kontaktinė informacija, įskaitant elektroninį paštą, (3) santrauką anglų kalba (100-250 žodžių), (4) raktiniai žodžiai (4-7).

Pagrindinis tekstas: pagrindinis tekstas pradedamas po titulinio puslapio/puslapių; po raktinių žodžių daromas puslapio lūžis. Visi skyrių, poskyrių ir t.t. pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis, praleidus tuščią eilutę, lygiuojant iš kairės. Pavadinimai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Naudojamas daugiapakopis numeravimas arabiškais skaitmenimis, pvz.: 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.3 ir t.t.

Paveikslėliai, lentelės, diagramos ir formulės.: paveikslėliai, lentelės ir diagramos turi būti elektroniniu būdų įdėti į tekstą, nepriklausomai nuo to, kokia programa jie buvo sukurti. Jie gali būt spalvoti arba juodai-balti. Tuščia eilutė paliekama prieš ir po paveikslėlio, lentelės ir diagramos. Didžiausias jų leistinas dydis yra 15 x 15 cm. Išdėstymas – portretinis. Antraštės rašomos prieš ir po jų, centruotai, antraščių šrifto dydis – 10 pt. Skaičiai ir tekstas jų viduje rašomas Verdana šriftu, šrifto dydis –10 pt.

Nuorodos: tvarkant nuorodas turi būti naudojamas humanitarinis stilius (patariama naudoti The Chicago Manual of Style), atsižvelgiant į tokias nuostatas: (1) nuorodos į šaltinius, kuriais remiamasi, turi būti pateikiamos išnašose ir bibliografijos (šaltinių) sąraše dokumento pabaigoje; (2) išnašos pateikiamos puslapio, o ne teksto pabaigoje; (3) bibliografijos (šaltinių) sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje, šaltiniai paprastai išdėstomi abėcėlės tvarka, sąrašas vadinamas “Bibliography”. Nuorodų išnašose šrifto dydis yra 8 pt. Bibliografinio sąrašo šrifto dydis yra 10 pt.

Reikalavimų neatitinkantys straipsniai ar užkrėstos bylos nebus priimami ir publikuojami.

 

Publikavimas žurnale Teisės apžvalga

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://teisesapzvalga.vdu.lt.

Formos ir kiti reikalavimai pateikiami šiame internetiniame puslapyje:

http://teisesapzvalga.vdu.lt/2011/1(7)/TA%20straipsniu%20sudarymo%20taisykles.pdf.

Šiuose internetiniuose puslapiuose nustatytų reikalavimų privaloma laikytis.

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Konferencijos organizatorius, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, neprisiima jokios – tiesioginės ar netiesioginės – atsakomybės už straipsnių turinį, taip pat pasekmes, kurios gali atsirasti dėl dalyvavimo konferencijoje reikalavimų netinkamo supratimo ar nežinojimo. Registracijos formos pateikimo faktas reiškia, kad esamos konferencijos sąlygos yra perskaitytos ir su jomis sutinkama.

 

ĮREGISTRAVIMAS KONFERENCIJOS PRANEŠĖJU LEMIA/APIMA

  • Konferencijos dalyvio pažymėjimo įteikimą
  • Laisvą įėjimą į visas konferencijos sesijas
  • Žodinį arba stendinį pranešimo pristatymą
  • Nurodytus reikalavimus atitinkančio straipsnio publikavimą žurnale Baltic Journal of Law & Politics arba žurnale Teisės apžvalga
  • Atspausdintos konferencijos programos įteikimą
  • Vaišinimą kavos pertraukų metu
  • Nemokamą dalyvavimą planuojamuose socialiniuose renginiuose

 

SVARBIOS DATOS

  • Žodiniams pranešimams: pranešimo santraukos įteikimo vėliausia data yra 2014 m. balandžio 15 d. Stendiniams pranešimams: pranešimo įteikimo vėliausia data yra 2014 m. gegužės 1 d.
  • Straipsnių įteikimo redkolegijoms vėliausia data yra 2014 m. birželio 30 d. Pagal reikalavimus parengtus straipsnius prašome siųsti šiais e. pašto adresais: bjlp@fc.vdu.lt (Baltic Journal of Law & Politics) arba kargaudiene@tf.vdu.lt (Teisės apžvalga). Apie tai, ar straipsnis yra priimtas publikavimui, informuojama e. paštu per keturias savaites po straipsnio įteikimo. Negavus atsakymo prašome kreiptis į konferencijos organizatorius šio dokumento pabaigoje nurodytu e. paštu arba telefonu.

 

Daugiau informacijos galite gauti:

Telefonu: +370-37-751044 E. paštu: dek@tf.vdu.lt Internete: http://teise.vdu.lt