Globalizacijos įtaka teisei: besikeičiantis teisininkų etikos vaidmuo

Maloniai kviečiame visus teisės mokslininkus ir praktikus dalyvauti konferencijoje Globalizacijos įtaka teisei: besikeičiantis teisininkų etikos vaidmuo.

Konferencija vyks 2011 m. rugsėjo 30 d., Kaune, Lietuvoje.

Konferencijoje numatoma nagrinėti teisininkų etikos kaip globalizacijos procesų įtakojamo kintančio reiškinio problemas.

Konferencijos programa

DATOS IR VIETA

Konferencijos data: 2011 m. rugsėjo 30 d.

Konferencijos vieta: S. Daukanto g. 28, Kaunas, Lietuva.

Dalyvių registracija: 9 – 9.30, 2011 m. rugsėjo 30 d.

Konferencijos atidarymas: 9.30, 2011 m. rugsėjo 30 d.

Konferencijos uždarymas: 17.00, 2011 m. rugsėjo 30 d.

 

DALYVAVIMO FORMA

Pranešimai yra žodiniai arba stendiniai.

Žodinių pranešimų trukmė: 15-20 min.

 

KONFERENCIJOS KALBOS

Anglų ir lietuvių

PRANEŠIMO METU NAUDOJAMA ĮRANGA

Pranešėjai galės naudotis kompiuteriu ir projektoriumi (naudojant PowerPoint programą). PowerPoint prezentacijos turi būti atsiųstos elektroniniu paštu konferencijos organizatoriams prieš konferenciją; atsiųstos bylos pavadinimą sudaro pranešėjo vardas ir pavardė.

 

PUBLIKACIJOS

Pranešimo pagrindu parengti straipsniai anglų kalba bus publikuojami žurnale Baltic Journal of Law & Politics; straipsniai lietuvių kalba bus publikuojami žurnale Teisės apžvalga. Visi straipsniai turi atitikti žurnalų skelbiamus publikacijoms keliamus reikalavimus. Pateikti straipsniai aptariami ir sprendimas dėl jų publikavimo priimamas atitinkamo žurnalo redkolegijoje jų įteikimo žurnalui eiliškumo tvarka. Įsidėmėtina, kad sudaryta galimybė publikuoti straipsnį nelemia leidėjų pareigos jį publikuoti.

 

Publikavimas žurnale Baltic Journal of Law & Politics

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://www.versita.com/bjlp [anglų kalba].

Formos ir kiti reikalavimai pateikiami šiame internetiniame puslapyje:

http://www.versita.com/bjlp/authors [anglų kalba].

Šiuose internetiniuose puslapiuose nustatytų reikalavimų privaloma laikytis, jeigu jie neprieštarauja toliau nustatytoms taisyklėms/teiginiams:

Redagavimas ir recenzavimas: kiekvienas straipsnis yra recenzuojamas dviejų nepriklausomų anonimiškų recenzentų.

Žurnalo kalba: anglų

Autorių teisės: autoriai išlaiko visas teises į publikuojamus straipsnius ir atsako už jų turinį visa apimtimi. Leidėjui priklauso neribota teisė siūlyti ir platinti leidinį su jame publikuojamais straipsniais. Leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už autoriaus padaryta žalą ar nuostolius trečioms šalims.

Straipsnių apimtis: straipsniai turi turėti ne mažiau kaip 5000 ir ne daugiau kaip 12 000 žodžių, įskaitant paveikslėlius, lenteles, diagramas, išnašas, šaltinių sąrašą ir santrauką.

Bylos pavadinimas: straipsniai siunčiami byloje, pavadintoje konferencijos pranešėjo vardais (vardu ir pavarde); pavyzdžiui: vardas_pavarde.doc.

Programinė įranga: visi straipsniai rašomi .doc formatu, naudojant MS Word 2003 ar vėlesnę šios programos versiją, suderinamą su Windows operacine sistema. Straipsnius prašome siusti šiuo elektroniniu paštu: t.berkmanas@tf.vdu.lt.

Puslapio maketas: puslapio dydis: A4; tarpau tarp eilučių: 1.5; paraštės iš visų pusių visame dokumente: 2,5 cm; šriftas visame dokumente: Verdana; šrifto dydis: 10 pt, išskirus išnašas, kurių šrifto dydis: 8 pt.

Titulinis puslapis/puslapiai: tituliniame puslapyje/puslapiuose turi būti pateikiama nuoseklumo tvarka: (1) pavadinimas, (2) autoriaus vardas ir pavardė, moksliniai ir pedagoginiai laipsniai, autoriaus institucija bei kontaktinė informacija, įskaitant elektroninį paštą, (3) santrauką anglų kalba (100-250 žodžių), (4) raktiniai žodžiai (4-7).

Pagrindinis tekstas: pagrindinis tekstas pradedamas po titulinio puslapio/puslapių; po raktinių žodžių daromas puslapio lūžis. Visi skyrių, poskyrių ir t.t. pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis, praleidus tuščią eilutę, lygiuojant iš kairės. Pavadinimai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Naudojamas daugiapakopis numeravimas arabiškais skaitmenimis, pvz.: 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.3 ir t.t.

Paveikslėliai, lentelės, diagramos ir formulės.: paveikslėliai, lentelės ir diagramos turi būti elektroniniu būdų įdėti į tekstą, nepriklausomai nuo to, kokia programa jie buvo sukurti. Jie gali būt spalvoti arba juodai-balti. Tuščia eilutė paliekama prieš ir po paveikslėlio, lentelės ir diagramos. Didžiausias jų leistinas dydis yra 15 x 15 cm. Išdėstymas – portretinis. Antraštės rašomos prieš ir po jų, centruotai, antraščių šrifto dydis – 10 pt. Skaičiai ir tekstas jų viduje rašomas Verdana šriftu, šrifto dydis –10 pt.

Nuorodos: tvarkant nuorodas turi būti naudojamas humanitarinis stilius (patariama naudoti The Chicago Manual of Style), atsižvelgiant į tokias nuostatas: (1) nuorodos į šaltinius, kuriais remiamasi, turi būti pateikiamos išnašose ir bibliografijos (šaltinių) sąraše dokumento pabaigoje; (2) išnašos pateikiamos puslapio, o ne teksto pabaigoje; (3) bibliografijos (šaltinių) sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje, šaltiniai paprastai išdėstomi abėcėlės tvarka, sąrašas vadinamas “Bibliography”. Nuorodų išnašose šrifto dydis yra 8 pt. Bibliografinio sąrašo šrifto dydis yra 10 pt.

Reikalavimų neatitinkantys straipsniai ar užkrėstos bylos nebus priimami ir publikuojami.

 

Publikavimas žurnale Teisės apžvalga

Daugiau informacijos apie žurnalą galima rasti šiame internetiniame puslapyje:

http://teisesapzvalga.vdu.lt.

Formos ir kiti reikalavimai pateikiami šiame internetiniame puslapyje:

http://teisesapzvalga.vdu.lt/2010/1(6)/0.

Šiuose internetiniuose puslapiuose nustatytų reikalavimų privaloma laikytis. Žurnale bus publikuojami straipsniai lietuvių kalba.

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Konferencijos organizatorius, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, neprisiima jokios – tiesioginės ar netiesioginės – atsakomybės už straipsnių turinį, taip pat pasekmes, kurios gali atsirasti dėl dalyvavimo konferencijoje reikalavimų netinkamo supratimo ar nežinojimo. Registracijos formos pateikimo faktas reiškia, kad esamos konferencijos sąlygos yra perskaitytos ir su jomis sutinkama.

 

ĮREGISTRAVIMAS KONFERENCIJOS PRANEŠĖJU LEMIA/APIMA

  • Konferencijos dalyvio pažymėjimo įteikimą
  • Laisvą įėjimą į visas konferencijos sesijas
  • Žodinį pranešimo pristatymą (15 min. skiriama pranešimui, 5 min. – diskusijai)
  • Nurodytus reikalavimus atitinkančio straipsnio publikavimą žurnale Baltic Journal of Law & Politics arba žurnale Teisės apžvalga
  • Atspausdintos konferencijos programos įteikimą
  • Vaišinimą kavos pertraukų metu
  • Nemokamą apgyvendinimą VDU svečių namuose [galioja pranešėjams iš užsienio šalių]
  • Nemokamą dalyvavimą planuojamuose socialiniuose renginiuose [renginių kalendorius bus pateiktas likus dviem savaitėms iki konferencijos]

 

SVARBIOS DATOS

  • Registracijos formos ir santraukos (iki 10 eilučių) įteikimo vėliausia data yra 2011 m. birželio 15 d. Apie įregistravimą/neįregistravimą pranešėju organizacinis komitetas informuoja kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d. Negavus atsakymo prašome kreiptis į konferencijos organizatorius šio dokumento pabaigoje nurodytu e. paštu arba telefonu.
  • Straipsnių įteikimo redkolegijoms vėliausia data yra 2011 m. lapkričio 30 d. Pagal reikalavimus parengtus straipsnius prašome siųsti šiais e. pašto adresais: berkmanas@tf.vdu.lt (Baltic Journal of Law & Politics) arba a.kargaudiene@tf.vdu.lt (Teisės apžvalga). Apie tai, ar straipsnis yra priimtas publikavimui, informuojama e. paštu per keturias savaites po straipsnio įteikimo. Negavus atsakymo prašome kreiptis į konferencijos organizatorius šio dokumento pabaigoje nurodytu e. paštu arba telefonu.

 

SOCIALINIAI RENGINIAI

Apie numatomus socialinės programos renginius ir jų laiką informacija bus pateikta vėliau.

 

Daugiau informacijos galite gauti:

Telefonu: +370-37-751044 E. paštu: dek@tf.vdu.lt Internete: http://teise.vdu.lt