Priėmimas į magistrantūros programą „Finansų teisė“

2024 m. pradžioje magistrantūros studijų programa „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė“ buvo iš esmės atnaujinta. Atsižvelgiant į aktualias tendencijas, besikeičiančius rinkos poreikius ir esamus iššūkius, buvo atnaujintas programos turinys bei pakeistas pavadinimas į „Finansų teisė“.

Pasitelkdami naujas technologijas ir inovatyvius verslo modelius, finansų rinkų dalyviai išplėtė finansinių paslaugų spektrą, o finansinių technologijų kūrimo ir eksporto skatinimas yra pripažintas vienu iš pagrindinių valstybės prioritetų. Tačiau šios finansinės inovacijos ir technologinės transformacijos atskleidė ir naujus iššūkius. Pripažįstama, kad reguliacinė aplinka ir atitiktis reguliaciniams reikalavimams yra vienas iš didžiausių finansų įstaigų iššūkių, kuriam spręsti reikalingi patyrę įvairių sričių specialistai. Atitinkamai kvalifikuotųo ir tinkamų o talentodarbuotojų bei specialiųjų studijų trūkumas yra pripažįstamas viena pagrindinių finansų sektoriaus problemų.

Buvo atnaujintas studijų programos turinys, taip suformuojant labiau koncentruotus ir atitinkančius Programos tikslą studijų dalykus (įtrauktas gilesnes mokslines kompetencijas suteikiantis studijų dalykas „Finansų teisės laboratorija”, tokiu būdu studentus labiau įtraukiant į mokslinę tyrimų veiklą). Be to, atsižvelgiant į esamą finansų įstaigų veiklos vidaus kontrolės praktiką, priežiūros institucijų reikalavimus ir finansų įstaigų teisinės atitikties poreikius, yra įtraukti studijų dalykai „Finansų teisė ir finansų įstaigų veiklos atitikties valdymas“, „Pinigų plovimo prevencija“ ir kt. Taip pat programos turinys buvo subalansuotas taip, kad kiekviename semestre būtų po vieną privalomą studijų dalyką iš finansų srities („Finansinės inovacijos ir technologinės transformacijos” ir “Elgsenos finansai ir vartotojų teisių apsauga”). Be to, siekiant ruošti atitikties specialistus darbui nacionalinėse finansų įstaigose ir institucijose, programos kalba buvo pakeista į Lietuvių kalbą.

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės magistrus, kurie išmano finansų teisės institutų bei jų tarpusavio sąveikos specifiką; geba savarankiškai ir kritiškai analizuoti finansų rinkų reguliacinęįstaigos teisinę aplinką ir užtikrinti tinkamą finansų įstaigos veiklos atitiktį reguliaciniams reikalavimams; sėkmingai sprendžia skaitmeninių transformacijų keliamus iššūkius (įskaitant asmens duomenų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos, vartotojų apsaugos problemas), išmano atitinkamos teisės mokslo kaitos , globalėjančios verslo ir teisės (integraliai artikuliuojant tarptautinį, ES ir nacionalinį lygmenis) aplinkos kontekstus, geba siūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose finansų įstaigų veiklos situacijose, atsižvelgiant į naujausias teisės mokslo teorijas ir teisininkų profesinės etikos reikalavimus. Pabaigus šią studijų programą, absolventams bus suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Šią programą baigęs ir teisės bakalauro laipsnio neturintis asmuo, galės verstis praktine veikla: dirbti teisininkais, ypač finansų teisės srityje, teisėsaugos institucijose, antstolių įstaigose, valstybinių institucijų, privačių bendrovių, bankų, investicinių bendrovių, finansų valdymo paslaugų įmonių ir kitų finansų sektoriaus įmonių teisinėse tarnybose, t.y. ten, kur reikalingi teisės ir finansų mokslų specialistai, gerai išmanantys esminius Lietuvos teisės bei šalies finansų sistemos elementus, turintys tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bei tarptautinės finansų sistemos žinių, gebantys efektyviai ir etiškai atstovauti bei patarti klientams, spręsti ginčus, priimti sprendimus finansų įstaigų veiklos vidaus kontrolės ir kitais klausimais ir juos įgyvendinti.
Asmuo, turintis teisės bakalauro laipsnį ir baigęs šią programą ir turintis teisės bakalauro laipsnį, atitinka kvalifikacinius reikalavimus pretenduoti į reguliuojamas teisines profesijas (teisėjo, prokuroro, notaro, advokato, antstolio) ir užsiimti aukščiau aprašyta profesine veikla finansų teisės srityje. Absolventas turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Programos skiriamieji bruožai – šios programos dėmesio centre – glaudžiai tarpusavyje susiję elementai: finansai ir teisė. Programoje numatyti tarpsritiniai, taip pat ir su skaitmeninių technologijų, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto finansų sektoriuje panaudojimu susiję teisiniai aspektai išplečia studijuojančiųjų galimybes įgytas žinias pritaikyti tarpdisciplininėje perspektyvoje Lietuvoje ir už jos ribų. Finansų teisės programoje taikomi dėstymo metodai, ugdantys kritinį mąstymą, praktinį teorinių žinių taikymą ir savarankiško darbo įgūdžius yra orientuoti į šiuolaikinio teisininko parengimą.

Studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Magistrantai studijuoja tokius dalykus, kaip įmonių veiklos reglamentavimas ir valdymas, investicijų ir finansinių priemonių teisė, mokesčių teisė, dirbtinis intelektas ir duomenų apsauga, elektroninės prekybos teisė, bei pasirenkamuosius dalykus: finansinių technologijų teisė, ES konkurencijos teisė, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė, interneto teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai, nusikaltimai versle, kibernetiniai nusikaltimai, sveikatos technologijų teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Studijų dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio universitetų. Studijos vyksta anglų kalba.

Į Finansų teisės studijas priimami asmenys sėkmingai baigę:

  • universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • asmenims, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra sudaroma papildomų studijų programa ir turi būti išlaikomi ne mažiau kaip 64 kreditų apimties, teisės krypties, dalykų egzaminai;
  • papildomų studijų programos dalykai studijuojami iki priėmimo į magistrantūros programą. Atskiri dalykai gali būti užskaityti pagal individualią tvarką.

Papildomos studijų programos dalykai:

Dalykas Kreditai
1. Teisinio proceso ir retorikos pagrindai 6
2. Konstitucinė teisė 6
3. Administracinė teisė ir procesas I 6
4. Teisės istorija 4
5. Baudžiamoji teisė: bendroji dalis 6
6. Civilinė teisė I 6
7. Darbo teisė 6
8. Teisės teorija 6
9. Baudžiamojo proceso teisė I 6
10. Civilinio proceso teisė I 6
11. Europos Sąjungos teisė 6
Viso:  64 kreditai

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Stojantysis pageidavimus turėtų pateikti  prioriteto mažėjimo tvarka.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 26 d. 17 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Priėmimo į magistrantūros studijas taisyklės

Priėmimo į magistrantūros studijas etapai

Informaciją apie 2024 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

I etapas: 2024 birželio 29 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

II etapas: 2024 liepos 12 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

Sutarčių pasirašymas internetu:

I etapas: 2024 birželio 30 d. – liepos 4 d. (iki 24 val)

I etapas: 2024 liepos 12 d. – liepos 14 d. (iki 24 val)

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • Luminor bank AB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Įmokos pavadinimas – Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis
Įmokos suma – 25 Eur

Studijų kaina, įstojusiems 2024 metais:

4384,00 EUR už metus