Priėmimas į magistrantūros programą „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė“

2022 m. pradžioje buvo atnaujinta magistrantūros studijų programa „Tarptautinio verslo teisė“. Atsižvelgiant į aktualias tendencijas, besikeičiančius rinkos poreikius ir esamus iššūkius, buvo atnaujintas programos turinys bei pakeistas pavadinimas į „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė“.

Technologijų įtaka verslui buvo akivaizdi dar iki pandeminiame pasaulyje, kai įvairioms verslo organizacijoms, siekiant išlikti konkurencingoms, iškilo poreikis perorganizuoti veiklas atsižvelgiant į technologijų keliamus iššūkius ir/arba atsirado poreikis naujų paslaugų, kurių efektyviam teikimui buvo kuriami nauji verslai. Pandemijos laikotarpiu šiuolaikinių technologijų pagalba vystomas verslas tik patvirtino būtinybę tinkamai sureguliuoti verslo ir technologijų sąveikoje atsirandančius teisinius santykius. Savaime suprantama, inovatyvių instrumentų, tame tarpe ir dirbtinio intelekto, pasitelkimas versle sukūrė ne tik palankias sąlygas verslo plėtrai, tačiau sąlygojo ir nemažai iššūkių, tiesiogiai įtakojančių ne tik gamintojus, paslaugas teikiančius asmenis, bet ir vartotojus. Duomenų apsaugos ypatumai, kibernetinės atakos, žalos, atsiradusios dėl dirbtinio intelekto inicijuotų sprendimų, elektroninių sutarčių pagrindu vykdomų susitarimų ypatumai ir ribotumai, įdarbinimo ir darbo nuotolinėse platformose klausimai, blockchain technologijos plėtra, kitos inovatyvios verslo vystymo priemonės ir technologijos bei jų panaudojimo versle saugios galimybės, ginčų sprendimas nuotoliniu būdu yra vieni aktualiausių klausimų, sprendžiamų šiuolaikiniame tarptautiniame versle, į ką ir orientuojami modernizuotos studijų programos tikslai ir rezultatai.

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės magistrus, išmanančius tarptautinio verslo ir technologijų teisės institutų bei jų tarpusavio sąveikos specifiką, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti sinergines tarptautinio verslo ir technologijų teisės problemas dirbtinio intelekto vystymo, atitinkamos teisės mokslo kaitos, globalėjančios verslo ir teisės (integraliai artikuliuojant tarptautinį, ES ir nacionalinį lygmenis) aplinkos kontekstuose, surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose tarptautinio verslo situacijose, atsižvelgiant į naujausias teisės mokslo teorijas ir teisininkų profesinės etikos reikalavimus.

Programos skiriamieji bruožai – šios programos dėmesio centre – trys glaudžiai tarpusavyje susiję elementai: verslas, skaitmeninės technologijos (įskaitant dirbtinį intelektą) bei jungiamoji grandis – teisė. Programoje numatyti tarpsritiniai su skaitmeninių technologijų, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto versle panaudojimu susiję teisiniai aspektai išplečia studijuojančiųjų galimybes įgytas žinias pritaikyti tarpdisciplininėje perspektyvoje Lietuvoje ir už jos ribų. Tarptautinio verslo ir technologijų teisės programoje taikomi dėstymo metodai, ugdantys kritinį mąstymą, praktinį teorinių žinių taikymą ir savarankiško darbo įgūdžius yra orientuoti į šiuolaikinio teisininko parengimą.

Studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Magistrantai studijuoja tokius dalykus, kaip įmonių veiklos reglamentavimas ir valdymas, investicijų ir finansinių priemonių teisė, mokesčių teisė, dirbtinis intelektas ir duomenų apsauga, elektroninės prekybos teisė, bei pasirenkamuosius dalykus: finansinių technologijų teisė, ES konkurencijos teisė, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė, interneto teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai, nusikaltimai versle, kibernetiniai nusikaltimai, sveikatos technologijų teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Studijų dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio universitetų. Studijos vyksta anglų kalba.

Baigus TVTTM studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Į TVTTM studijas priimami asmenys sėkmingai baigę:

  • universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • asmenims, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra sudaroma papildomų studijų programa ir turi būti išlaikomi ne mažiau kaip 60 kreditų apimties, teisės krypties, dalykų egzaminai;
  • papildomų studijų programos dalykai studijuojami iki priėmimo į magistrantūros programą. Atskiri dalykai gali būti užskaityti pagal individualią tvarką.

Papildomos studijų programos dalykai:

Dalykas Kreditai
1. Teisės metodoliginiai pagrindai 6
2. Konstitucinė teisė 6
4. Administracinė teisė ir procesas I 6
5. Teisės istorija 4
6. Baudžiamoji teisė: bendroji dalis 6
7. Civilinė teisė I 6
8. Darbo teisė 6
9. Teisės teorija 6
10. Baudžiamojo proceso teisė I 6
11. Civilinio proceso teisė I 6
12. Europos Sąjungos teisė I: institucinė teisė 4
Viso:  62 kreditai

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 1 dienos skelbia priėmimą į 69 magistrantūros studijų programas. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo, vykdomų anglų kalba ir kitų, studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių, studijų programų.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Stojantysis pageidavimus turėtų pateikti  prioriteto mažėjimo tvarka.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Priėmimo į magistrantūros studijas taisyklės

Priėmimo į magistrantūros studijas etapai

Informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

I etapas: 2023 birželio 29 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

II etapas: 2023 liepos 12 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

Sutarčių pasirašymas internetu:

I etapas: 2023 birželio 30 d. – liepos 4 d. (iki 24 val)

I etapas: 2023 liepos 12 d. – liepos 14 d. (iki 24 val)

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • Luminor bank AB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Įmokos pavadinimas – Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis
Įmokos suma – 25 Eur

Studijų kaina, įstojusiems 2023 metais:

4295,00 EUR už metus