Apgintos disertacijos

2023 m.

Milda Žaliauskaitė „The concept of advance will in private law: balancing between public and private interests” (liet. Išankstinės valios problema privatinėje teisėje: pusiausvyros tarp viešųjų ir privačių interesų paieškos)

2022 m.

Simona Žižienė „Proporcingumo principas Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo procese

Orestis Omran „Campaign Finance Law: a Comparative Constitutional Analysis between the US, the UK and Greece” (liet. Politinių kampanijų finansavimo teisė: lyginamoji konstitucinė JAV, Jungtinės Karalystės ir Graikijos analizė)

Julius Paškevičius „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje

2021 m.

Marijus Šalčius „Neteisėtais baudžiamojo proceso veiksmais padarytos žalos atlyginimo problematika

2018 m.

Neringa Palionienė „Riboto pakaltinamumo sampratos problematika Lietuvos baudžiamojoje teisėje

Silvija Gervienė „Reparacija tarptautinėje teisėje: žalos atlyginimas sovietinės okupacijos aukoms

Vygantas Malinauskas „Žmogaus teisių ir viešojo intereso pusiausvyros užtikrinimo teoriniai bei metodologiniai aspektai

2017 m.

Aušrinė Pasvenskienė „A Legal Justification of Academic Freedom as a Fundamental Right: Charting Vagueness for More Clarity” (liet. Akademinės laisvės principo raiška aukštojo mokslo teisiniame reguliavime globalizacijos kontekste)

2014 m.

Gediminas Bučiūnas „Slaptas sekimas – tinkamos pusiausvyros paieška tarp visuomenės teisės būti saugia ir asmens teisės į privatumą

2013 m.

Mindaugas Bilius „Privačios detektyvinės veiklos teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika

2012 m.

Stefan Kirchner „The Pre-Natal Personal Scope of Article 2 Section 1 Sentence 1 of the European Convention on Human Rights” (liet. Europos žmogaus teisių konvencijos 2 straipsnio 1 dalies 1 sakinio taikymas prenatalinėje stadijoje)