Pristatome atnaujintą magistrantūros studijų programą „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė”

2022 m. pradžioje buvo atnaujinta magistrantūros studijų programa „Tarptautinio verslo teisė”. Atsižvelgiant į aktualias tendencijas, besikeičiančius rinkos poreikius ir esamus iššūkius, buvo atnaujintas programos turinys bei pakeistas pavadinimas į „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė”.

Technologijų įtaka verslui buvo akivaizdi dar iki pandeminiame pasaulyje, kai įvairioms verslo organizacijoms, siekiant išlikti konkurencingoms, iškilo poreikis perorganizuoti veiklas atsižvelgiant į technologijų keliamus iššūkius ir/arba atsirado poreikis naujų paslaugų, kurių efektyviam teikimui buvo kuriami nauji verslai. Pandemijos laikotarpiu šiuolaikinių technologijų pagalba vystomas verslas tik patvirtino būtinybę tinkamai sureguliuoti verslo ir technologijų sąveikoje atsirandančius teisinius santykius. Savaime suprantama, inovatyvių instrumentų, tame tarpe ir dirbtinio intelekto, pasitelkimas versle sukūrė ne tik palankias sąlygas verslo plėtrai, tačiau sąlygojo ir nemažai iššūkių, tiesiogiai įtakojančių ne tik gamintojus, paslaugas teikiančius asmenis, bet ir vartotojus. Duomenų apsaugos ypatumai, kibernetinės atakos, žalos, atsiradusios dėl dirbtinio intelekto inicijuotų sprendimų, elektroninių sutarčių pagrindu vykdomų susitarimų ypatumai ir ribotumai, įdarbinimo ir darbo nuotolinėse platformose klausimai, blockchain technologijos plėtra, kitos inovatyvios verslo vystymo priemonės ir technologijos bei jų panaudojimo versle saugios galimybės, ginčų sprendimas nuotoliniu būdu yra vieni aktualiausių klausimų, sprendžiamų šiuolaikiniame tarptautiniame versle, į ką ir orientuojami modernizuotos studijų programos tikslai ir rezultatai.

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės magistrus, išmanančius tarptautinio verslo ir technologijų teisės institutų bei jų tarpusavio sąveikos specifiką, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti sinergines tarptautinio verslo ir technologijų teisės problemas dirbtinio intelekto vystymo, atitinkamos teisės mokslo kaitos, globalėjančios verslo ir teisės (integraliai artikuliuojant tarptautinį, ES ir nacionalinį lygmenis) aplinkos kontekstuose, surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose tarptautinio verslo situacijose, atsižvelgiant į naujausias teisės mokslo teorijas ir teisininkų profesinės etikos reikalavimus.

Programos skiriamieji bruožai – šios programos dėmesio centre – trys glaudžiai tarpusavyje susiję elementai: verslas, skaitmeninės technologijos (įskaitant dirbtinį intelektą) bei jungiamoji grandis – teisė. Programoje numatyti tarpsritiniai su skaitmeninių technologijų, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto versle panaudojimu susiję teisiniai aspektai išplečia studijuojančiųjų galimybes įgytas žinias pritaikyti tarpdisciplininėje perspektyvoje Lietuvoje ir už jos ribų. Tarptautinio verslo ir technologijų teisės programoje taikomi dėstymo metodai, ugdantys kritinį mąstymą, praktinį teorinių žinių taikymą ir savarankiško darbo įgūdžius yra orientuoti į šiuolaikinio teisininko parengimą.

Studijų programa bus vykdoma anglų kalba.

Studijų programos aprašas

Daugiau informacijos: priėmimas į magistrantūros stduijų programą „Tarptautinio verslo ir technologijų teisė“