VDU TF mokslininkų grupė pateko tarp laimėjusiųjų konkursą aukšto lygio mokslinių tyrimų finansavimui!

Keturios VDU mokslininkų grupės pateko tarp laimėjusiųjų konkursą aukšto lygio mokslinių tyrimų finansavimui. Tarptautiniai ekspertai, įvertinę projektus pagal jų naudą ir kokybę, finansuotinais pripažino VDU mokslininkų projektus, susijusius su demografiniais procesais, robotika, vėžio gydymu ir nuotoliniu mokymusi.

Tarptautiniai ekspertai įvertino aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas, teiktas konkursui pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Pagal naudos ir kokybės vertinimą finansuotinomis pripažintos keturių VDU mokslininkų grupių – Socialinių mokslų fakulteto, Teisės fakulteto, Gamtos mokslų fakulteto ir Inovatyvių studijų instituto – paraiškos, įgyvendinamos ketverių metų laikotarpyje. Bendra finansuotinų projektų vertė – 2.279.697,95 Eur.

Pagrindinius vertinamų projektų paraiškų atrankos kriterijus – projekto kokybę, tyrimo perspektyvumą bei pareiškėjo mokslinę kvalifikaciją – taip pat atitiko dviejų Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų grupių teiktos paraiškos (mokslinių tyrimų vadovai prof. Algis Krupavičius ir prof. Milda Ališauskienė) bei Humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkų grupės teikta paraiška (mokslinio tyrimo vadovė prof. Ineta Dabašinskienė). Tačiau minėtoms paraiškoms, kurių bendra vertė sudarė 1.749.052,92 Eur, pasak Lietuvos mokslo tarybos, „finansavimas neskiriamas, kadangi joms finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos“.

VDU Teisės fakulteto mokslininkų grupė vykdys projektą 3.3-LMT-K-712-01-0173, „Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija“, mokslinio tyrimo vadovas prof. John Stewart Gordon, bendra projekto vertė –597.391,87 Eur.

Projektu sprendžiama problema kaip reguliuoti intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė. Projekto tikslas yra sukurti teisės srities, studentų, tyrėjų bei mokslininkų tinklą ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją, o taip pat skatinti tarptautinius mokslinių idėjų mainus, vykdant tarpdisciplininius intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei jų pagrindu kuriant ateities technologijų teisinio reguliavimo gaires ir modelius, kurie skatintų technologijų plėtrą, nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių ir didintų visuomenės gerovę. Projektu siekiama atskleisti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės transformacijų teorines nuostatas ir problematiką bei parengti šios problematikos tyrimų metodologiją; pagrįsti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos teisinio reguliavimo gaires, kurios nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių didintų visuomenės gerovę; parengti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės studijų modulius bei kvalifikacijos tobulinimo gaires, bei skatinti tarptautinius mokslinių idėjų, tyrėjų ir studentų mainus sudarant specializuotą intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės studentų ir tyrėjų tinklą. Uždaviniams pasiekti projekte bus atliekamos šios veiklos ir siekiama šių rezultatų: (i) mokslinės literatūros analizė bei konkrečių intelektualiųjų technologijų, etikos ir esamo teisinio reguliavimo aspektų nepakankamumo identifikavimas, parengiama tyrimo metodologija; (ii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisinio reguliavimo gairės; (iii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisės bei etikos studijų pavyzdiniai moduliai; (iv) atliekama projekto srities tyrimus atliekančių mokslininkų paieška ir formuojama duomenų bazė; bei (v) parengiamos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės.