Išorinis tarptautinis Teisės studijų krypties vertinimas Vytauto Didžiojo universitete

2023 m. spalio 18 d. VDU Teisės fakultete vyks išorinio tarptautinio Teisės studijų krypties vertinimo ekspertų grupės susitikimai su VDU Teisės fakulteto administracija, savianalizės grupės nariais, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais. Ekspertams taip pat bus organizuojama studijų materialiųjų išteklių apžiūra: VDU pastatų, auditorijų, bibliotekos ir kitos materialiosios bazės. Ekspertai susipažins ir su studentų kursiniais ir baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga.

Ekspertų vizito darbotvarkė

Ekspertų grupės sudėtis

Visiems norintiems, su VDU teisės fakulteto parengtu savianalizės dokumentu, galima susipažinti Teisės fakultete arba savianalizės dokumento kopijos galima teirautis el. paštu tf@vdu.lt