VDU TF dekanė tapo ES pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare

10290697_10155772267530457_4601652872811071450_n[1][1]VDU Teisės fakulteto dekanė Julija Kiršienė paskirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare.

 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007  (OL L 53/2, 2007 2 22) ir įsikūrusi Vienoje.

 

Pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms – tai bendros visų ES valstybių narių vertybės. Pagal ES sutarties 6 straipsnį Europos „Sąjunga gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Bendrijos teisės principai.“

Agentūros tikslas – atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms bei valdžios įstaigoms teikti pagalbą, dalytis su pagrindinėmis teisėmis susijusia patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę ir jas remti, kai jos imasi priemonių ar nustato veiksmų kryptis.

 

Pagrindinės Agentūros užduotys:

Rinkti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją, susijusią su pagrindinių teisių padėtimi ES.
Siekti, kad duomenys būtų lengviau palyginami ir patikimesni, taikant naujus metodus ir standartus.
Vykdyti ir (arba) skatinti pagrindinių teisių srities mokslinius tyrimus bei studijas.
Savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu rengti ir skelbti išvadas bei nuomones konkrečiomis temomis.
Skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant geriau informuoti visuomenę apie pagrindines teises.

Vis dėlto Agentūra nėra įgaliota tirti individualius skundus arba naudotis teisinio reguliavimo galiomis sprendimams priimti.

Agentūros darbo teminės sritys nustatytos pagal penkerių metų daugiametę programą (Sprendimas (2008/203/EB), kurią pasikonsultavusi su Europos Parlamentu patvirtino Taryba. Kova su rasizmu, ksenofobija ir susijusiu nepakantumu liko svarbiausios Pagrindinių teisių agentūros veiklos sritys.

Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Europos ir nacionalinėmis institucijomis bei įstaigomis, taip pat su Europos Taryba bei pilietine visuomene, pavyzdžiui, sudarydama bendradarbiavimo tinklą – pagrindinių teisių platformą.

Agentūros organai:

Direktorius, atsakingas už kasdieninį Agentūros valdymą, darbuotojų skyrimą ir metinės darbo programos rengimą bei įgyvendinimą.
Valdančioji taryba, kuriai tenka atsakomybė užtikrinti, kad Agentūra funkcionuotų našiai ir veiksmingai, rengti biudžeto projektą bei darbo programas ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos.
Vykdomoji valdyba, padedanti Valdančiajai tarybai.
Mokslinis komitetas, užtikrinantis Agentūros darbo mokslinę kokybę.

 

Valdančioji taryba užtikrina, kad Agentūra atliktų jai pavestas užduotis. Ji planuoja ir prižiūri Agentūrosveiklą, patvirtindama Agentūros metinę darbo programą bei metines ataskaitas, skirdama ir prireikusatleisdama Agentūros direktorių, skirdama ir atšaukdama Mokslinio komiteto narius ir kt.Ją sudaro atitinkamą patirtį valstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijų valdymo srityje bei žiniųpagrindinių teisių srityje turintys asmenys: po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą nepriklausomąasmenį, einantį aukšto lygio pareigas nepriklausomoje nacionalinėje žmogaus teisių institucijoje ar kitojevalstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijoje, vienas nepriklausomas asmuo, kurį paskiria EuroposTaryba ir du Komisijos atstovai.

 

Teisingumo ministro įsakymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c988fa30158111e58569be21ff080a8c