Nuotoliniai mediacijos mokymai

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas organizuoja nuotolinius mokymus „Mediacijos pagrindai: teorija ir praktika“, kurie vyks 2023 m. spalio 7-8, 14-15 bei 21-22 dienomis.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais. Supažindinti dalyvius su mediacija kaip alternatyviu ginčų sprendimo būdu bei praktiniu mediacijos technikų taikymu sprendžiant konfliktus. Programos turinys orientuotas į žinių apie mediacijos procesą, etapus, pagrindinius principus ir metodus suteikimą bei mokymą juos pritaikyti.

Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet dalyviams suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, įsisavinami mediacijos ypatumai bei taikymo privalumai, suvokiamas situacijų spektras, kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia efektyviai, įvertinant situaciją tiek teisiniu, tiek psichologiniu aspektu.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su mediaciją reglamentuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, teorija, psichologiniais praktiniais konsultavimo, derybų vedimo, ginčų valdymo aspektais, išskirtiniais mediacijos proceso modeliais.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Mokymus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos  sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant  tik vienu požiūriu:

Doc. Dr. Paulius Čerka – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, advokatas, Teisminės mediacijos komisijos narys.

Dr. Jurgita Spaičienė – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė, advokatė, mediatorė.

Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė – Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu bei siekiantiems laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“. Informaciją, susijusią su mediatorių kvalifikaciniu egzaminu, galite rasti čia.

Mediacijos mokymų programa

Mokymų trukmė – 6 dienos/ iš viso 40 akademinių kontaktinio darbo valandų.

Mokymų laikai:

Spalio 7 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Advokatas, Doc. dr. Paulius Čerka)

Spalio 8 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatas, Doc. dr. Paulius Čerka)

Spalio 14 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Spalio 15 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Spalio 21 d. 9.00-16.15 val.. (lekt. Advokatė, dr. Jurgita Spaičienė)

Spalio 22 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatė, dr. Jurgita Spaičienė)

Mokymų kaina – 400 EUR./ asmeniui.

REGISTRACIJA vyksta iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 12 val.

Nuoroda į registracijos formą

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 20 dalyviųVieta mokymuose garantuojama TIK sumokėjus dalyvio mokestį.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 699 799 96, el. paštas: deimante.chomiciute-oboleviciene@vdu.lt.

Skelbiamas „Erasmus+“ praktikos konkursas 2023–2024 m. m.

VDU Tarptautinių ryšių departamentas (TRD) skelbia konkursą studentų ir absolevntų „Erasmus+“ praktikai 2023–2024 m. m. Atrankos dokumentus galima teikti iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėn. (su galimybe prasitęsti praktiką)

Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus studijų / praktikos laikotarpio.

Dokumentai atrankai

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo) ir turi baigtis per vienerius metus nuo studijų baigimo datos.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus „Erasmus“ praktikos mobilume.

Atrankos kriterijai

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • praktikos atitikimas studijų programai;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Fakultetai turi teisę nustatyti, viešai paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus.

Daugiau informacijos

 • Programos koordinatorius Tomas Mickevičius
 • Adresas V. Putvinskio g. 23, 218 kab.
 • Telefonas +370 37 327987
 • El. paštas tomas.mickevicius@vdu.lt

VDU kviečia studentus tapti universiteto ambasadoriais

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skatina studentus būti aktyviais universiteto bendruomenės nariais ir tapti universiteto ambasadoriais savo mokykloje.

Ką veikia studentas ambasadorius?

 • Palaiko ryšius su savo baigtos mokyklos bendruomene.
 • Skleidžia informaciją apie universiteto renginius, kurie yra aktualūs mokyklos bendruomenei.
 • Kartu su moksleiviais dalyvauja universiteto rengiamuose renginiuose.
 • Įgyvendina suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaito.

Studentai-ambasadoriai gaus vienkartinę stipendiją, kurios dydis – 100-200 eur. Stipendijos dydis priklausys nuo atliekamų veiklų, kurios suderinamos su VDU Marketingo ir komunikacijos departamento atsakingu asmeniu, bei studento iniciatyvos ir sukuriamos pridėtinės vertės.

Pirmenybė teikiama 1-2 bakalauro studijų kursų studentams.

Mokykloje gali būti tik vienas studentas ambasadorius.

Norintys daugiau sužinoti apie studento-ambasadoriaus veiklas, kviečiami registruotis iki spalio 16 d. Visi užsiregistravę bus pakviesti į įvadinį susitikimą, po kurio galės apsispręsti ar tikrai nori tapti studentais ambasadoriais.

Registracija.

Liko savaitė kandidatuoti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir šio teismo generalinių advokatų pareigas

Liko savaitė kandidatuoti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) teisėjų ir generalinių advokatų, kuriuos siūlo Lietuvos Respublika, pareigas.

Teisingumo Teismą sudaro 27 teisėjai ir 11 generalinių advokatų. Jie skiriami valstybių narių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai. 2024 m. baigsis dalies Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų kadencijos. Atsižvelgiant į tai, Lietuva turi pasiūlyti kandidatus į dvi pozicijas: Teisingumo Teismo teisėjo ir generalinio advokato. Tai bus pirmasis kartas nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, kai Lietuva siūlys savo kandidatą į generalinius advokatus.

Nacionalinė atrankos procedūra pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė. Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudarys du sąrašus: 1) Teisingumo Teismo  teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą ir 2) Teisingumo Teismo generaliniams advokatams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą. Į sąrašus bus įrašomi pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10.

Sąrašai bus teikiami Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl vieno kandidato į Teisingumo Teismo teisėjus ir vieno kandidato į Teisingumo Teismo generalinius advokatus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus konsultuojasi su Seimu.

Atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytus reikalavimus. Teisingumo Teismo teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina jų šalies reikalavimus, keliamus aukščiausioms teisėjo pareigoms, arba yra pripažintos kompetencijos teisės specialistai.

Norintieji dalyvauti atrankoje iki rugsėjo 29 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • pasirašytą motyvacinį laišką;
 • viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
 • gyvenimo aprašymą anglųarba prancūzų kalbomis pagal nustatytą formą.

Taip pat iki spalio 13 d. imtinai privalu pateikti galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu kandidatai@tm.lt. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135.

Siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą, Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiami pretendentų, pateikusių dokumentus, sąrašai, nurodant jų vardus ir pavardes bei pateikiant nuorodas į šių asmenų gyvenimo aprašymus lietuvių kalba.

Detalesnė informacija pateikta skelbimuose apie atranką. Teisingumo Teismo teisėjo atrankos skelbimas pateiktas čia.

Teisingumo Teismo generalinio advokato atrankos skelbimas – čia. Atranką reglamentuojantį aprašą galima rasti čia.

 

Prasideda konkursas studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms gauti

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkursą 2023/2024 m. m. rudens semestrui VDU studentams, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinant studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas VDU studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti.

2023/2024 m. m. rudens semestrui skelbiamas konkursas šioms mokestinėms lengvatoms, kurios gali sudaryti iki 100 proc. mokamo mokesčio:

MOKESČIO UŽ STUDIJAS LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinių studijų formos I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kurių:

 • sunki socialinė (materialinė) padėtis;
 • paskutinės sesijos išklausytų studijų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

APGYVENDINIMO MOKESČIO LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinės studijų formos I, II, III pakopų ir vientisųjų studijų VDU studentams, gyvenantiems universiteto bendrabutyje, ir sudariusiems apgyvendinimo sutartį, atsižvelgiant į studento:

 • socialinę (materialinę) padėtį;
 • bendrabutį ir kambario tipą, kuriame studentas gyvena (SVARBU: studentams, gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje lengvata – neskiriama).

Mokestinės lengvatos konkurso būdu, vertinant sudėtingą socialinę (materialinę) padėtį, yra skiriamos šia prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai;
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą;
  • studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

SVARBU: našlaičiai, neįgalieji ir studentai iš šeimų, auginančių 4 ir daugiau vaikų, turi teisę prašyti tiek mokesčio už studijas, tiek už apgyvendinimą lengvatų, visi kiti – pasirinktinai tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos.

Mokesčio už studijas ir apgyvendinimą lengvatos skiriamos atsižvelgiant į visą studentui skirtą VDU paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) universitetui mokamų mokesčių dydį, ar iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentui suteikiamą paramą ir (ar) skiriamas stipendijas.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi laikotarpyje nuo š. m. rugsėjo 4 d. iki spalio 1 d. elektroniniu būdu užpildyti prašymą VDU Studentų portale. Kaip tai padaryti?

 • naudojant asmeninius universiteto suteiktus prisijungimus prisijunkite prie VDU Studentų portalo;
 • meniu laukelyje pasirinkite skiltį Prašymai ir pažymos ir spustelėkite ant mygtuko Prašymai;
 • pasirinkite prašymo kategoriją Finansai ir Mokestinės lengvatos ir kompensacijos bei Mokesčio už studijas/ už apgyvendinimą lengvata konkurso tvarka (forma F-006), formą užpildykite, pridėkite reikiamus dokumentus (jeigu jie yra reikalingi) ir pateikite.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytą paraišką galima pilnai užpildyti tik vieną kartą, todėl rekomenduojame visų pirma pasirūpinti tinkamais dokumentais (jų sąrašą galima rasti čia, taip pat yra galimybė atsižvelgiant į savo socialinę padėtį pasitikrinti, kokius konkrečiai dokumentus turite pateikti šioje nuorodoje), kurie grindžia atitinkamą studentų socialinę (materialinę) padėtį, nes juos reikia pateikti (įkelti į paraišką) norint ją pagrįsti ir tai tinkamai užpildyti. Studentams nepateikusiems visų dokumentų apie savo socialinį statusą, mokestinės lengvatos gali būti neskirtos.

Konkurso rezultatai bus paskelbti iki š. m. spalio 10 d., informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą asmeniškai elektroniniu laišku į VDU suteiktą el. pašto dėžutę.

Daugiau informacijos:

 • Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)
 • AdresasK. Donelaičio g. 52-111, Kaunas
 • Telefonas(8 37) 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt

Prasideda registracija į Menų bei Sporto centro veiklas

Kviečiame visus Vytauto Didžiojo universiteto studentus registruotis ir prisijungti prie VDU Sporto ir Menų centrų organizuojamų meninės veiklos ir (ar) sporto užsiėmimų 2023/2024 m. m. rudens semestre.

Sporto ar meno kolektyvų veiklų užsiėmimus gali lankyti visi VDU studentai, nepriklausomai nuo to, kur ir ką studijuoja (pvz.: studijuodami teisę galite lankyti VDU Žemės ūkio akademijos studentų mišraus choro „Daina“ užsiėmimus). Visi užsiėmimai ir veiklos VDU studentams – nemokami. Galima registruotis į kelis užsiėmimus, tad kviečiame aktyviai prisijungti prie Menų ar Sporto centro kolektyvų ir jų siūlomų veiklų, taip prasmingai, aktyviai bei kultūringai praleidžiant savo laisvalaikį.

Registracija į Menų centro veiklas

Studentai, norėdami vaidinti, šokti, dainuoti ar groti turi prisijungti prie vieno iš VDU Menų centro kolektyvų, veikiančių Kaune, Akademijoje (Kauno r.) ar Vilniuje veiklos. Tai padaryti galima užsiregistravus į vykdomus užsiėmimus. Studentai prisijungę prie studentų savitarnos portalo turi pasirinkti skiltį Registracija, esančią meniu juostoje. Atsidariusioje juostoje reikia paspausti mygtuką Registracija į Sporto / Menų centrą. Kitame žingsnyje Registracija į užsiėmimus pasirinkite Menai  ir išsirinkti norimą kolektyvą bei jį pažymėti. Pasirinkus norimą užsiėmimą, spausti mygtuką Tęstipaspauskite Sutinku su taisyklėmis ir mygtuką REGISTRUOTIS.

*Tokiu pačiu būdu galite registruotis ir jungiantis per nuorodą menucentras.vdu.lt/registracija/

Užsirašius į konkretaus VDU Menų centro kolektyvų užsiėmimus juos galima matyti studentų portalo Mano užsiėmimai skiltyje. Iš pasirinktų kolektyvų veiklos išsibraukti, taip pat, galima portale.

Užsirašius į konkrečius VDU Menų centro kolektyvų užsiėmimus, juos galima pradėti lankyti artimiausiu metu, kuris yra nurodytas kolektyvų tvarkaraščiuose.

Registruotis ir išsiregistruoti į konkrečius sportinės veiklų ar meno kolektyvų užsiėmimus galima visą 2023/2024 m. m. rudens semestrą.

Daugiau informacijos – VDU Menų centras

Registracija į Sporto centro veiklas

Visi VDU studentai, kurie nori sportuoti VDU Sporto centro bazėse (Studentų g. 11 ir Studentų g. 9A, Akademijoje, Kauno r.), gali užsiregistruoti į užsiėmimus.

Studentai, norintys užsiregistruoti į VDU Sporto centro veiklos užsiėmimus, turi prisijungti prie studentų savitarnos portalo ir meniu juostoje pasirinkti skiltį Registracija. Atsidariusioje juostoje reikia paspausti mygtuką Registracija į Sporto / Menų centrą. Kitame žingsnyje Registracija į užsiėmimus pasirinkite Sportas. Šioje skiltyje reikia išsirinkti norimą sporto šaką, ją pažymėti ir spausti mygtuką Tęsti ir paspauskite Sutinku su taisyklėmis ir mygtuką REGISTRUOTIS. 

*Tokiu pačiu būdu galite registruotis ir jungiantis per nuorodą sportas.vdu.lt/registracija/.

Sporto šakų, į kurias užsirašė, užsiėmimus studentas matys studentų portaleMano užsiėmimai skiltyje. Iš pasirinktų užsiėmimu išsibraukti, taip pat, galima studentų portale.

Sportinės veiklos užsiėmimus, į kuriuos užsiregistravote, pradėti lankyti reikia artimiausiu metu, kuris yra nurodytas užsiregistravus.

Registruotis ir išsiregistruoti į konkrečius sportinės veiklų ar meno kolektyvų užsiėmimus galima visą 2023/2024 m. m. rudens semestrą.

Daugiau informacijos – VDU Sporto centras

Skelbiamos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir šio teismo generalinius advokatus atrankos

Rugpjūčio 31 dieną paskelbtos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) teisėjus ir generalinius advokatus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankos.

Teisingumo Teismą sudaro 27 teisėjai ir 11 generalinių advokatų. Jie skiriami valstybių narių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai.

2024 m. baigsis dalies Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų kadencijos. Atsižvelgiant į tai, Lietuva turi pasiūlyti kandidatus į dvi pozicijas: Teisingumo Teismo teisėjo ir generalinio advokato. Tai bus pirmasis kartas nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, kai Lietuva siūlys savo kandidatą į generalinius advokatus.

Nacionalinė atrankos procedūra pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė. Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudarys du sąrašus: 1) Teisingumo Teismo  teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą ir 2) Teisingumo Teismo generaliniams advokatams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą. Į sąrašus bus įrašomi pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10.

Sąrašai bus teikiami Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl vieno kandidato į Teisingumo Teismo teisėjus ir vieno kandidato į Teisingumo Teismo generalinius advokatus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus konsultuojasi su Seimu.

Atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytus reikalavimus. Teisingumo Teismo teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina jų šalies reikalavimus, keliamus aukščiausioms teisėjo pareigoms, arba yra pripažintos kompetencijos teisės specialistai.

Norintieji dalyvauti atrankoje iki rugsėjo 29 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus: 

 • pasirašytą motyvacinį laišką;
 • viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
 • gyvenimo aprašymą anglų arba prancūzų kalbomis pagal nustatytą formą.

Taip pat iki spalio 13 d. imtinai privalu pateikti galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu kandidatai@tm.lt. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135.

Siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą, Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiami pretendentų, pateikusių dokumentus, sąrašai, nurodant jų vardus ir pavardes bei pateikiant nuorodas į šių asmenų gyvenimo aprašymus lietuvių kalba.

Detalesnė informacija pateikta skelbimuose apie atranką. Teisingumo Teismo teisėjo atrankos skelbimas pateiktas čia. Teisingumo Teismo generalinio advokato atrankos skelbimas – čia. Atranką reglamentuojantį aprašą galima rasti čia.

Pasinaudok galimybe atlikti stažuotę Europos Sąjungos Teisingumo Teisme!

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų stažuočių Teisingumo Teismo bei Bendrojo Teismo narių kabinetuose ir Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose.

Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių kabinetuose trunka mažiausiai tris, daugiausia penkis mėnesius. Jos prasideda toliau nurodytų dviejų laikotarpių kiekvieno mėnesio pirmąją ir šešioliktąją dieną. Stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose trunka penkis mėnesius ir prasideda kiekvieno iš toliau nurodytų dviejų laikotarpių pirmojo mėnesio pirmąją dieną.

Paprastai stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose atliekamos Vertimo raštu direktoratuose, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate (dėl stažuočių Vertimo žodžiu direktorate tvarkos žr. toliau).

Yra du stažuočių laikotarpiai:

– nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. (kandidatūros teikiamos kasmet nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.),

– nuo rugsėjo 16 d. iki vasario pabaigos stažuotėms kabinetuose ir nuo spalio 1 d. iki vasario pabaigos stažuotėms administraciniuose padaliniuose (kandidatūros teikiamos kasmet nuo vasario 1 d. iki balandžio 15 d.).

Kandidatai, turintys universitetinį teisinį, politikos mokslų, ekonominį ar panašų išsilavinimą arba konferencijų vertėjo diplomą (atliekant stažuotę Vertimo žodžiu direktorate), turi pateikti kandidatūrą per nurodytą terminą naudodamiesi programa EU CV Online. Kandidatai turi labai gerai mokėti vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti kitą oficialiąją kalbą. Dėl darbo pobūdžio pageidautinos geros prancūzų kalbos žinios. Kandidatai neturi būti anksčiau atlikę stažuotės (mokamos arba nemokamos) Europos Sąjungos institucijoje arba įstaigoje. Stipendijos dydis siekia 1 468,00 EUR neto per mėnesį. Šiai sumai netaikoma Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikoma mokesčių sistema. Apmokamiems stažuotojams, kurių gyvenamoji vieta yra 200 km arba daugiau nutolusi nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinės, mokama 150,00 EUR kelionės išlaidoms padengti.

Daugiau informacijos rasite čia – stažuotė ESTT 2024

 Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai

Įgyvendinant ES bendrai finansuojamą „Erasmus+“ projektą (unikalus kodas: 2020-1-FR01-KA204-080562; KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties mainų srityje) „Finansinis-teisinis raštingumas Europai“ (FIN-LEG-LIT) (https://finleglit.eu/) buvo parengtas Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai (toliau – Vadovas) Finleglit | Financial-Legal Literacy for Europe

Nuo projekto pradžios 2020 m. spalio mėn. FIN-LEG-LIT projekte bendradarbiavo penkios organizacijas partnerės iš keturių dalyvaujančių šalių (abėcėlės tvarka):
• Bulgarija (Европейска мултикултурна асоциация)
• Italija (RFS EUROFORM)
• Prancūzija (Eurl Aristote ir OENE – Organisation for Empowerment and Non-Formal Education)
• Lietuva (VšĮ „Finansų teisės institutas“)

Pagrindinis vadovo autorius – Dr. Tomas Veršinskas, padedamas Roko Lazdausko ir Roko Liaudinsko iš VšĮ „Finansų teisės instituto“. Rengiant vadovą visi projekto partneriai prisidėjo projekto metu surinktais duomenimis ir žiniomis bei išvertė vadovą į atitinkamas kalbas. Vadovo iliustracijas parengė Hervé Pinel. Vadovą recenzavo finansų ekspertas Andrius Normantas bei teisės ekspertas Mantas Meizeraitis.

Šiuo vadovu siekiama didinti Europos Sąjungos piliečių finansinį ir teisinį raštingumą. Remiantis vadove pateikta medžiaga, FIN-LEG-LIT projekto metu sukurta ir elektroninė mokymosi priemonė, skirta gilinti finansinio-teisinio raštingumo žinias internete. Vadovas ir E-priemonė parengti penkiomis kalbomis: anglų, bulgarų, italų, prancūzų ir lietuvių. Vadovas taip pat išleistas popieriniu ir pdf formatais. Pastarąjį galima rasti adresu www.finleglit.eu.

 

Kauno universitetų mokslo metų pradžios šventė

Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų bei Lietuvos sporto universitetai kviečia naujų mokslo metų pradžią rugsėjo 1-ąją pasitikti drauge.

Šiais metais renginį pradės šv. Mišios Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, po kurių seks bendra universitetų studentų priesaika Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros kiemelyje (Vilniaus g. 33).

Vėliau studentai patrauks link Nepriklausomybės aikštės – juos į priekį ves KTU pučiamųjų orkestras „The BrassBees“. Čia vyks pagrindinis šventės renginys, o jį vainikuos šventinis koncertas, kuriame pasirodys jungtinis universitetų choras bei atlikėja GJan. Šventiniam koncertui pasibaigus, kviečiame VDU bendruomenės narius naujų mokslo metų pradžios šventinę popietę pratęsti Didžiosios salės fojė (S. Daukanto g. 28), kur jūsų lauks vaišės.

Detali šventės programa:

 • 12.00 val. šv. Mišios Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1)
 • 14.00 val. Eisenos dalyviai renkasi Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros kiemelyje (Vilniaus g. 33)
 • 14.00–14.15 val. Studentų žodis–priesaika
 • 14.15 val. Universitetų bendruomenės eisena (iš Istorinės LR prezidentūros kiemelio einame Laisvės al., iki Nepriklausomybės aikštės)
 • 15.00 val. Šventinis koncertas Nepriklausomybės aikštėje su jungtiniu universitetų choru bei GJan!
 • 15.30 val. VDU bendruomenės naujų mokslo metų pradžios šventinė popietė (VDU Didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28)

Renginio metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.

Daugiau informacijos