Universitetiniai kursai mokiniams „Teisės pagrindai“

VDU Teisės fakultetas kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokinius dalyvauti nemokamuose universitetiniuose kursuose „Teisės pagrindai“, kuriuose jie galės susipažinti su visomis pagrindinėmis teisės šakomis ir teisine sistema. Registracija kursams vyksta internetu.

Kursai vyks nuo vasario 3 iki gegužės 26 dienos, šeštadieniais 10.00 – 10.45 ir 11.00 – 11.45 val. VDU Teisės fakultete (Jonavos g. 66-206). Mokiniams kursų metu bus pristatytos skirtingos teisės šakos: baudžiamoji, konstitucinė, administracinė, civilinė, ES teisė. Kursų dalyviai taip pat susitiks su geriausiais fakulteto dėstytojais ir lektoriais, galės naudotis naujausia Teisės fakulteto sukaupta teisine literatūra, kartu su profesionalais mokysis atpažinti teisines situacijas, jas analizuoti, kelti klausimus ir ieškoti argumentuotų atsakymų.

Mokiniai kursų metu galės pabūti studentų vietoje – jiems reikės ruoštis paskaitoms, rengti namų darbą, išlaikyti kolokviumą ir egzaminą. Tie, kurių galutinis kurso įvertinimas bus 5 ar aukštesnis, įstoję į VDU (nesvarbu kokią specialybę) galės užsiskaityti šį išklausytą dalyką.

Daugiau informacijos čia.

VDU TF mokslininkų grupė pateko tarp laimėjusiųjų konkursą aukšto lygio mokslinių tyrimų finansavimui!

Keturios VDU mokslininkų grupės pateko tarp laimėjusiųjų konkursą aukšto lygio mokslinių tyrimų finansavimui. Tarptautiniai ekspertai, įvertinę projektus pagal jų naudą ir kokybę, finansuotinais pripažino VDU mokslininkų projektus, susijusius su demografiniais procesais, robotika, vėžio gydymu ir nuotoliniu mokymusi.

Tarptautiniai ekspertai įvertino aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas, teiktas konkursui pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Pagal naudos ir kokybės vertinimą finansuotinomis pripažintos keturių VDU mokslininkų grupių – Socialinių mokslų fakulteto, Teisės fakulteto, Gamtos mokslų fakulteto ir Inovatyvių studijų instituto – paraiškos, įgyvendinamos ketverių metų laikotarpyje. Bendra finansuotinų projektų vertė – 2.279.697,95 Eur.

Pagrindinius vertinamų projektų paraiškų atrankos kriterijus – projekto kokybę, tyrimo perspektyvumą bei pareiškėjo mokslinę kvalifikaciją – taip pat atitiko dviejų Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų grupių teiktos paraiškos (mokslinių tyrimų vadovai prof. Algis Krupavičius ir prof. Milda Ališauskienė) bei Humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkų grupės teikta paraiška (mokslinio tyrimo vadovė prof. Ineta Dabašinskienė). Tačiau minėtoms paraiškoms, kurių bendra vertė sudarė 1.749.052,92 Eur, pasak Lietuvos mokslo tarybos, „finansavimas neskiriamas, kadangi joms finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos“.

VDU Teisės fakulteto mokslininkų grupė vykdys projektą 3.3-LMT-K-712-01-0173, „Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija“, mokslinio tyrimo vadovas prof. John Stewart Gordon, bendra projekto vertė –597.391,87 Eur.

Projektu sprendžiama problema kaip reguliuoti intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė. Projekto tikslas yra sukurti teisės srities, studentų, tyrėjų bei mokslininkų tinklą ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją, o taip pat skatinti tarptautinius mokslinių idėjų mainus, vykdant tarpdisciplininius intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei jų pagrindu kuriant ateities technologijų teisinio reguliavimo gaires ir modelius, kurie skatintų technologijų plėtrą, nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių ir didintų visuomenės gerovę. Projektu siekiama atskleisti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės transformacijų teorines nuostatas ir problematiką bei parengti šios problematikos tyrimų metodologiją; pagrįsti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos teisinio reguliavimo gaires, kurios nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių didintų visuomenės gerovę; parengti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės studijų modulius bei kvalifikacijos tobulinimo gaires, bei skatinti tarptautinius mokslinių idėjų, tyrėjų ir studentų mainus sudarant specializuotą intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės studentų ir tyrėjų tinklą. Uždaviniams pasiekti projekte bus atliekamos šios veiklos ir siekiama šių rezultatų: (i) mokslinės literatūros analizė bei konkrečių intelektualiųjų technologijų, etikos ir esamo teisinio reguliavimo aspektų nepakankamumo identifikavimas, parengiama tyrimo metodologija; (ii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisinio reguliavimo gairės; (iii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisės bei etikos studijų pavyzdiniai moduliai; (iv) atliekama projekto srities tyrimus atliekančių mokslininkų paieška ir formuojama duomenų bazė; bei (v) parengiamos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės.

VDU TF dėstytojos laimėjo tiesiogiai iš Europos Sąjungos biudžeto finansuojamą Jean Monnet projektą -Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir politika!

Norime pasidžiaugti, kad VDU Teisės fakulteto dėstytojoms prof. Editai Gruodytei ir doc. Saulei Milčiuvienei, vienintelėms Lietuvoje, pavyko laimėti tiesiogiai iš Europos Sąjungos biudžeto finansuojamą Jean Monnet projektą ‑Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir politika. Konkurencija šioje projektų grupėje buvo tikrai didelė – iš gautų 833 paraiškų buvo finansuota tik 141 paraiška.

2017 m. lapkričio 27-28 dienomis abi projekto dalyvės dalyvavo Jean Monnet organizuotame renginyje Kick -off meeting and Biennial Conference -A turning point for Europe, pritraukusiame daugiau nei 300 dalyvių iš įvairių valstybių. Pirmoji diena buvo skirta aptarti klausimus, kurie kyla įgyvendinant projektus bei pasidalinti projekto vykdytojų gerąja praktika. Antroji konferencijos diena buvo skirta ES ateities perspektyvų analizei. Diskutuota apie ES ekonominę ir pinigų sąjungą, ES biudžeto formavimo perspektyvas, bendrą gynybos politiką, globalizacijos iššūkius, bei socialinę politiką. Dalis konferencijoje darytų pranešimų buvo filmuojami ir yra prieinami internetu.

Pranešame, kad jau pavasario semestre bus siūlomas dalykas „Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir politika“. Kviečiame aktyviai registruotis.

Plačiau apie rengiamą dalyko modulį galima pasiskaityti čia:

 

Kviečiame į Kalėdų eglutės įžiebimą!

Visus VDU TF dėstytojus, studentus ir administracijos darbuotojus kviečiame į SMF ir TF Kalėdų eglutės įžiebimo šventę, kuri vyks gruodžio 7 d. 14 val. Jonavos g. 66, I aukšto foje.

Prodekanas skaitmenizacijai dr. Paulius Astromskis – Mokėjimų tarybos narys

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad VDU Teisės fakulteto prodekanas skaitmenizacijai dr. Paulius Astromskis buvo įtrauktas į Lietuvos banko ir LR Finansų ministerijos iniciatyva suformuotą Mokėjimų tarybą. Ši taryba nagrinės Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebės inovacijas rinkoje ir įgyvendinamas mokėjimų politikos priemones, teiks pasiūlymus dėl šių priemonių, plėtros krypčių, bei formuos bendrą Lietuvos rinkos poziciją mokėjimų klausimais. Mokėjimų tarybai pirmininkauja LR Finansų ministerijos atstovas, pavaduoja – Lietuvos banko atstovas, o į sudėtį įtraukti ir Lietuvos bankų asociacija, FinTech Lietuva grupė, Lietuvos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija, kiti mokėjimo paslaugų tiekėjų bei vartotojų atstovai.

Įsitraukimas į šią tarybą yra logiška Pauliaus akademinės veiklos ir tyrimų lauko tąsa. 2014 metais dr. Paulius Astromskis apsigynė disertaciją VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete tema „Mažojo vartojimo kreditavimo sandorių reguliavimo modelis“, kuria tyrinėjant finansinę vartotojų elgseną buvo sukurtas konceptualus teisinio reguliavimo modelis. Paulius toliau tęsia tyrimus alternatyvių finansinių paslaugų (sutelktinis, tarpusavio skolinimas, mažieji vartojimo kreditai ir pan.) ir jų teisinio reglamentavimo srityje. Be to, bendradarbiaudamas su VDU Teisės fakultetu, dr. Paulius Astromskis įkūrė ir vadovauja studentų tyrimų organizacijai „Ateities teisės laboratorija“, kurios dalis šiuo metu atliekamų tyrimų yra tiesiogiai susiję su naujovėmis finansų sektoriuje (blockchain, ICO ir pan.).

VDU Teisės fakultetas neabejoja, kad įsitraukimas į Mokėjimų tarybą ne tik leis suformuoti aukšto praktinio aktualumo turinčias studentų, magistrantų ar doktorantų tyrimų tematikas, tačiau ir sustiprins fakulteto turimas finansų teisės ekspertines kompetencijas.

VDU Teisės fakulteto mokslininkai išleido atnaujintą leidinį „Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“

Pristatome trijų VDU Teisės fakulteto mokslininkų išleistą atnaujintą leidinį „Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“. Mokymo priemonė parengta atsižvelgiant į BPK pakeitimus ir papildymus, įsigaliojusius iki 2017 m. birželio 15 d., taip pat į naujausius Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimus, susijusius su ikiteisminio tyrimo ir teisminėmis stadijomis. Daug dėmesio skiriama procesinių dokumentų rengimui pagal bendrąsias raštvedybos taisykles ir specialiąsias proceso dokumentų formos ir turinio nuorodas, aptariami atskiri ikiteisminio tyrimo procesiniai veiksmai, dažnesnės jų įforminimo klaidos. Mokymo priemonė bus naudinga studijoms ir praktiniam darbui.

AUTORIAI: ŠALČIUS MARIJUS, GRUODYTĖ EDITA, BUČIŪNAS GEDIMINAS
LEIDĖJAS: Registrų centras

Vadovėlį galima įsigyti čia.

Pristatome Baudžiamosios teisės specialiosios dalies vadovėlio antrąją dalį

Pristatome dviejų universitetų, VDU ir MRU, autorių kolektyvo parengtą ir išleistą Baudžiamosios teisės specialiosios dalies vadovėlio antrąjį dalį (apimančią XXXI – XLVI baudžiamojo kodekso skyrius). Vadovėlyje taikant šiuolaikinių vadovėlių struktūrą, pateikiami esminiai nusikalstamų veikų sudėčių požymiai, gausu praktinių situacijų, teorija iliustruojama Lietuvos teismų praktika bei paliekama nemažai peno pamąstymams bei diskusijoms sprendžiant situacijas bei atsakinėjant į teorinius klausimus. Vadovėlis vertingas tiek studentams, tiek praktikams bei mokslinininkams.

AUTORIAI: GUTAUSKAS AURELIJUS, GULBINIENĖ INESA, GRUODYTĖ EDITA, FEDOSIUKAS OLEGAS, BUČIŪNAS GEDIMINAS, BILIUS MINDAUGAS, BEREIKIENĖ DAIVA, KUZMINOVAS MARIUS, MILINIS ALBERTAS, PALIOLIENĖ NERINGA, ŠALČIUS MARIJUS, ŠIBKOVAS OLEGAS, ŽIŽIENĖ SIMONA

LEIDĖJAS: REGISTRŲ CENTRAS

Vadovėlį galima įsigyti čia.

Mokestinis ginčas gyvai!

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su notare V. Jariene

Rugpjūčio 30 d. Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su notare Virginija Jariene (Kauno miesto 4-asis notaro biuras), kuriomis įtvirtinti VDU ir notarės tikslai siekti įvairiapusio bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės teisiniais, švietimo, akademiniais ir kitais klausimais.

Sutarčių pagrindu notarė įsipareigojo ne tik suteikti savanorišką ir neatlygintiną finansinę paramą Teisės fakultetui bei VDU Žinių ir technologijų perdavimo centrui, bet ir įsteigė vardinę stipendiją gabiausiems Teisės fakulteto studentams.

Pasirašyti sutartis paskatino noras siekti tęstinio glaudesnio bendradarbiavimo, kuris realizuotųsi naujomis idėjomis, tyrimais, projektais, prasmingais renginiais, abipusiai naudingu notarės ir VDU keitimusi patirtimi. VDU mokslo paslaugų vadybininkės Mildos Žaliauskaitės teigimu, šis bendradarbiavimas ne tik suteiks galimybes teisės studentams iš arčiau susipažinti su notarinio darbo specifika, bet ir padės įvertinti gabius, talentingus studentus už įdėtas pastangas, paskatins siekti dar geresnių rezultatų, tapti savo srities specialistais.

„Ateities teisės laboratorija“ kviečia į kūrybines dirbtuves

Dėmesio! „Ateities teisės laboratorija“ kviečia į kūrybines dirbtuves jau šį šeštadienį, spalio 28 d., 10 val. Renginys nemokamas.

Registracija: ateitiesteise.lt/registracija